YES KART
KVKK ve Bilgi Toplumu Hizmetleri
Kişisel Verilerin Korunması

Yenilikçi Ödeme Sistemleri A.Ş.

Kişisel Verilerin Korunması Politikaları (2018/01)

1. KONU

Yenilikçi Ödeme Sistemleri A.Ş. (“Şirket”), faaliyetlerini sosyal sorumluluk bilinciyle sürdürmekte, temel hak ve özgürlükler ile özel hayatın gizliliğine büyük önem vermektedir. Bu kapsamda, Şirket, ulusal ve uluslararası alanda kabul gören ilkeler çerçevesinde hareket etmekte, konuyu ticari itibarının bir parçası olarak görmektedir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca “kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi” “kişisel veri” olarak kabul edilmekte ve kişisel verilerin işlenmesi belirli usul ve esaslara bağlanmaktadır. Şirket, faaliyetlerinin her aşamasında, kişisel verilere ilişkin menfaatlerin korunması için özen göstermektedir.

Şirket, (a) müşterilerinin, (b) müşteri adaylarının, (c) eski müşterilerinin, (d) çalışanlarının, (e) çalışan adaylarının, (f) eski çalışanlarının, (g) ziyaretçilerinin, (h) üye işyerlerinin, (i) üye işyeri adaylarının, (j) eski üye işyerlerinin, (k) tedarikçilerinin, (l) işbirliği içerisinde olduğu tüm kişi ve kurumların ilgili kişilerinin ve anılan kişilerin çalışanlarının, yetkililerinin ve hissedarlarının (“İlgililer”) kişisel verilerinin korunmasını sağlamak amacıyla gerekli tedbirleri almaktadır. Şirket, İlgililerin kişisel verilerinin muhafazası ve değerlendirilmesi süreçleri konusunda şeffaflık sağlamak, Kanun ile İlgililerden alınan Kişisel Veri Rıza ve Onay Beyanı uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmek amacıyla işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenme Politikasını (“Politika”) düzenlemiştir.

Kanun kişisel verilerin “otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla” işlenmesi durumunu düzenlemektedir. Şirket, Kanun m. 3(1)(ı) uyarınca “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmektedir. İlgililer, mevzuat çerçevesinde, kişisel verilerinin elde edilmesi sırasında ya da sonrasında Şirket tarafından bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır. İlgililer Politikanın tüm hükümlerinin kapsamında olabilecekleri gibi yalnızca bir kısmının kapsamında da olabileceklerdir. Politika, Kanun dairesinde hazırlanmış olup, Politika mevzuatın emredici hükümleri ile çelişmediği ölçüde geçerlidir. Şirket, Politikayı mevzuat ve sözleşme yükümlülüklerine uyum sağlamak amacıyla tek taraflı olarak güncelleyerek değiştirebilir.

Politika, dokuz ana başlık ve iki ek halinde, 10.04.2018 tarihinde 2018/01 numarasıyla www.yesclub.com.tr internet adresinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMAÇLARI

Kanun’un 5 ve 6. maddeleri, kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesi şartlarını ortaya koymaktadır. Özel nitelikli kişisel veriler Kanunda sınırlı bir şekilde sayılmış olup kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri içermektedir. Kanunun 5. maddesi özel nitelikli olmayan kişisel verilerin işlenme şartlarını belirlerken, özel nitelikli verilerin işlenme şartları 6. Maddede düzenlenmiştir. Özel nitelikli olmayan kişisel veriler aşağıdaki hallerde işlenebilecektir.

· Veri sahibinin açık rızası bulunması

· Veri işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi

· Fiili imkansızlık nedeniyle rızasını açıklamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik tanınmayan kişinin kendisinin ya da başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması için ilgili verilerin işlenmesinin zorunlu olması

· Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması

· Veri sorumlusu hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması

· Kişisel verilerin ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması

· Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması

· İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Özel nitelikli kişisel veriler ise şu şartlara tabi şekilde işlenebilecektir.

· Veri sahibinin açık rızası bulunması

· Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi

· Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi.

Şirket tarafından elde edilen kişisel veriler, Şirket tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden kişileri faydalandırmak için gerekli çalışmaların iş birimleri tarafından yapılması; Şirket’in ve Şirket ile iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin teminini; Şirket’in iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması kapsamında 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları ile aşağıda sayılan amaçlar dahilinde işlenecektir;

· Bilgi Güvenliği Süreçlerinin Planlanması, Denetimi ve İcrası, Bilgi Teknolojileri Alt Yapısının Oluşturulması ve Yönetilmesi

· Çalışanlar İçin Yan Haklar ve Menfaatlerin Planlanması ve İcrası, Çalışanların Bilgiye Erişim Yetkilerinin Planlanması ve İcrası

· Etkinlik Yönetimi

· Finans ve/veya Muhasebe İşlerinin Takibi

· İnsan Kaynakları Süreçlerinin Planlanması

· İş Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

· İş Ortakları ve/veya Tedarikçilerle Olan İlişkilerin Yönetimi

· İş Sağlığı ve/veya Güvenliği Süreçlerinin Planlanması ve/veya İcrası

· İş Sürekliliğinin Sağlanması Faaliyetlerinin Planlanması ve/veya İcrası

· Kurumsal İletişim ve Yönetim Faaliyetlerinin Planlanması ve İcrası

· Müşteri Memnuniyeti Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası, Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Planlanması ve İcrası.

· Satış Sonrası Destek Hizmetleri Aktivitelerinin Planlanması ve/veya İcrası

· Şirket Demirbaşlarının ve/veya Kaynaklarının Güvenliğinin Temini

· Sözleşme Süreçlerinin ve/veya Hukuki Taleplerin Takibi

· Ürün ve/veya Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Planlanması ve İcrası, Ürün ve/veya Hizmetlerin Satış Süreçlerinin Planlanması ve İcrası

· Verilerin Doğru ve Güncel Olmasının Sağlanması

· Yetkili Kuruluşlara Mevzuattan Kaynaklı Bilgi Verilmesi

 3. ŞİRKET TARAFINDAN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Kanun’un 8. maddesi, kişisel verilerin aktarımı ile ilgili olarak verinin özel nitelikli kişisel veri olup olmadığına göre bir ayrıma gitmiştir. Bahsi geçen maddeye göre özel nitelikli olmayan kişisel veriler, yukarıda 2. maddede belirtilen işleme şartlarından birinin varlığı halinde üçüncü kişilere aktarılabilecektir. 8. madde, özel nitelikli kişisel veriler açısından da 2. maddede belirtilen işleme şartlarına atıf yapmış, ancak aktarım için ayrıca yeterli önlemlerin alınmış olmasını öngörmüştür. Buna göre Şirket tarafından özel nitelikli kişisel veriler,

· Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler dışındaki özel nitelikli kişisel veriler (kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri) açısından işlemenin kanunlarda öngörülmesi ve

· Sağlık ve cinsel hayata ilişkin veriler açısından kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbı teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından işlenmesi

amaçlarına tabi olarak, her halükarda yeterli önlemlerin alınması sonrasında üçüncü kişilerle paylaşılmaktadır.

Şirket tarafından kişisel verilerin yurtdışına;

· Veri sahibinin açık rızasının bulunması halinde, veya

· Veri sahibinin açık rızası bulunmadığı ancak yukarıda belirtilen diğer şartlardan bir veya birkaçının karşılandığı hallerde;

· Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunması ve

· Verilerin aktarıldığı ülkede yeterli koruma bulunmaması durumunda ilgili Şirket’in ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlusu ile birlikte yeterli korumayı yazılı olarak taahhüt etmesi ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun izninin alınması kaydı ile aktarılabilmektedir.

Yukarıdaki şartlar kapsamında Şirket tarafından kişisel veriler, aşağıdaki taraflara aktarılmaktadır:

· Şirket’in yurtiçinde ve yurtdışında doğrudan ve dolaylı olarak pay sahipliği bağlantısı bulunan şirketlere ticari, finansal ve operasyonel faaliyetlerin yürütülmesinin temini amacıyla,

· Şirketimizin dış kaynak kullandığı süreçlerde hizmet alımını temin amacıyla tedarikçilere.

· İş ortaklığının amaçlarının yerine getirilmesini temin amacıyla iş ortaklarına, özellikle; İsfanbul Eğlence Hizmetleri A.Ş., İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş, Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş., İsfanbul Gayrimenkul Yatırım ve Kiralama A.Ş., RDS Gayrimenkul Danışmanlık A.Ş.- Gürsoy Proje Geliştirme A.Ş. Adi Ortaklığı’na.

· Hukuki yetkileri çerçevesindeki talep edilen bilgilerle sınırlı olarak Hukuken yetkili kamu kuruluşları ve hukuken yetkili özel kişi veya kuruluşlara.

4. ŞİRKET TARAFINDAN İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER

Şirket tarafından işlenen kişisel verilerin kategorizasyonu Ek-1 kapsamında yer almaktadır.

5. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ USULÜ

Şirket, Kanun’da öngörüldüğü şekilde, kişisel verilerin elde edilmesi sırasında kişisel veri sahiplerine veri sorumlusu olarak kişisel verileri hangi amaçla işlediği, işlenen kişisel verileri kime ve hangi amaçlarla aktarabileceği, kişisel veri toplama yöntem ve hukuki sebebi ile veri sahibinin hakları konusunda bilgilendirme yapmaktadır. Herhangi bir süreç, Kanun uyarınca açık rıza alınmasını gerekli kıldığı takdirde, Şirket tarafından yukarıda bahsi geçen bilgilendirmenin yapılması sonrasında veri sahiplerinden açık rızaları alınmaktadır.

6. KİŞİSEL VERİLERİN SAKLANMA SÜRELERİNİN TESPİTİ

Şirket, kişisel verilerin saklanma sürelerini belirlerken yürürlükte bulunan mevzuatı ve süreç konusu verilerin işlenme amaçlarını göz önünde tutarak belirleme yapmaktadır. Şirket, saklama sürelerini her halükârda yasal yükümlülükleri ve ilgili zamanaşımı süreleri ışığında tespit etmektedir ve bu süre herhalde en az sekiz yıldır. Veri işleme amacının ortadan kalkması halinde, verilerin tutulmasına olanak sağlayan başka bir hukuki sebep veya dayanak bulunmadığı sürece veriler silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

7. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI

Kanun’un 11. maddesine göre kişisel veri sahipleri veri sorumlusuna karşı aşağıdaki haklara sahiptir:

· Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme.

· Kendisi ile ilgili kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme.

· Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme.

· Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme.

· Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme.

· İlgili mevzuatta öngörülen şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme.

· Düzeltme, silme ve yok etme talepleri neticesinde yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme.

· İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme.

· Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kanun’un 28. maddesinin 2. fıkrası veri sahiplerinin talep hakkı bulunmayan halleri sıralamış olup bu kapsamda;

· Kişisel veri işlemenin suç işlenmesinin önlenmesi veya suç soruşturması için gerekli olması,

· İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş kişisel verilerin işlenmesi,

· Kişisel veri işlemenin kanunun verdiği yetkiye dayanılarak görevli ve yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarınca, denetleme veya düzenleme görevlerinin yürütülmesi ile disiplin soruşturma veya kovuşturması için gerekli olması,

· Kişisel veri işlemenin bütçe, vergi ve mali konulara ilişkin olarak Devletin ekonomik ve mali çıkarlarının korunması için gerekli olması,

hallerinde verilere yönelik olarak yukarıda belirlenen haklar kullanılamayacaktır.

Kanun’un 28. maddesinin 1. fıkrasına göre ise aşağıdaki durumlarda veriler Kanun kapsamı dışında olacağından, veri sahiplerinin talepleri bu veriler bakımından da işleme alınmayacaktır:

· Kişisel verilerin, üçüncü kişilere verilmemek ve veri güvenliğine ilişkin yükümlülüklere uyulmak kaydıyla gerçek kişiler tarafından tamamen kendisiyle veya aynı konutta yaşayan aile fertleriyle ilgili faaliyetler kapsamında işlenmesi.

· Kişisel verilerin resmi istatistik ile anonim hâle getirilmek suretiyle araştırma, planlama ve istatistik gibi amaçlarla işlenmesi.

· Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini, ekonomik güvenliği, özel hayatın gizliliğini veya kişilik haklarını ihlal etmemek ya da suç teşkil etmemek kaydıyla, sanat, tarih, edebiyat veya bilimsel amaçlarla ya da ifade özgürlüğü kapsamında işlenmesi.

· Kişisel verilerin millî savunmayı, millî güvenliği, kamu güvenliğini, kamu düzenini veya ekonomik güvenliği sağlamaya yönelik olarak kanunla görev ve yetki verilmiş kamu kurum ve kuruluşları tarafından yürütülen önleyici, koruyucu ve istihbari faaliyetler kapsamında işlenmesi.

· Kişisel verilerin soruşturma, kovuşturma, yargılama veya infaz işlemlerine ilişkin olarak yargı makamları veya infaz mercileri tarafından işlenmesi.

Veri sahipleri, yukarıda bahsi geçen hakları kullanmak için Ek-2’de yer alan Formu kullanabileceklerdir. Başvurular, ilgili veri sahibinin kimliğini tespit edecek belgelerle birlikte, Formun doldurularak, ıslak imzalı kopyasının elden, noter aracılığı ile veya iadeli taahhütlü mektupla Harbiye Mah., Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza K:2, Şişli, İstanbul 34367 adresine iletilmesi gerekmektedir.

Şirket, Kanun’da öngörülmüş sınırlar çerçevesinde söz konusu hakları kullanmak isteyen veri sahiplerine, yine Kanun’da öngörülen şekilde azami otuz gün içerisinde cevap vermektedir. Kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişilerin başvuru talebinde bulunabilmesi için veri sahibi tarafından başvuruda bulunacak kişi adına noter kanalıyla düzenlenmiş özel vekâletname bulunmalıdır.

Veri sahibi başvuruları kural olarak ücretsiz olarak işleme alınmakla birlikte, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından ücret tarifesi öngörülmesi durumunda bu tarife üzerinden ücretlendirme yapılabilecektir. Şirket, başvuruda bulunan kişinin kişisel veri sahibi olup olmadığını tespit etmek adına ilgili kişiden bilgi talep edebilir, başvuruda belirtilen hususları netleştirmek adına, kişisel veri sahibine başvurusu ile ilgili soru yöneltebilir.

8. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Şirket, kişisel verilerin güvenliğini sağlamak adına yetkisiz erişim risklerini, kaza ile veri kayıplarını, verilerin kasti silinmesini veya zarar görmesini engelleyecek makul teknik ve idari önlemleri almaktadır.

Bu kapsamda Şirket;

· Kişisel verilere erişimleri kayıt altına almakta,

· Virüs koruma sistemleri ve güvenlik duvarlarını içeren yazılımlar ve donanımlar kullanarak veri güvenliğini sağlamakta,

· Kişisel veri işleme faaliyetlerinin iş birimi bazında takibini yapmakta,

· Kanun’un 12. maddesi uyarınca Kanun hükümlerinin uygulanmasını sağlamak amacıyla gerekli denetimlerin yapılmasını sağlamakta,

· Şirket içi politika ve prosedürlerle veri işleme faaliyetlerinin Kanun’a uyumunu temin etmekte,

· Şirket içerisinde erişilen verilerin niteliğine uygun yetkilendirmeler yapmakta,

· Özel nitelikli kişisel verilere erişimi daha katı önlemlere tabi tutmakta,

· Özel nitelikli kişisel verilere erişimi olan kişileri ek güvenlik kontrollerinden geçirmekte,

· Kişisel verilere dış kaynak kullanımı v.b. sebeplerle şirket dışından erişim olması halinde Şirket dış hizmet sağlayıcı tarafından Kanun’a uyumun sağlanmasına yönelik taahhütleri almakta,

· Kişisel verilere erişim yetkisi bulunanlar başta olmak üzere tüm çalışanlarını Kanun kapsamındaki görev ve sorumlulukları ile ilgili olarak bilgilendirmek için gerekli önlemleri almaktadır.

9. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI İLE İLGİLİ ŞİRKET İÇİ YÖNETİM YAPISI

Şirket bünyesinde, Kanun’a uyum için gerekli aksiyonların takibi ve yönetilmesi amacıyla bir Kişisel Verilerin Korunması Komitesi (“Komite”) kurulmuştur. Bu Komite’nin başlıca görevleri;

 • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi ile ilgili temel politikaları ve gerektiğinde değişiklikleri hazırlamak ve yürürlüğe koymak ve üst yönetiminin onayına sunmak.
 • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesine ilişkin politikaların uygulanması ve denetiminin ne şekilde yerine getirileceğine karar vermek.
 • Kanunu ve ilgili mevzuata uyumun sağlanması için yapılması gereken hususları tespit etmek ve üst yönetimin onayına sunmak.
 • Kişisel verilerin korunması ve işlenmesi konusunda Şirkette ve Şirketin işbirliği içerisinde olduğu kurumlar nezdinde farkındalığı arttırmak.
 • Kişisel verilerin korunması ve politikaların uygulanması ve yayılımı konusunda, kişisel veri sahiplerinin kişisel veri işleme faaliyetleri ve kanuni hakları konusunda bilgilendirilmelerinin sağlanması yönünde eğitimler düzenlenmesini sağlamak üzere yönetime iletmek.
 • Kişisel veri sahiplerinin başvurularını en üst düzeyde karara bağlanmasını sağlamak.
 • KVK Kurulu ve Kurumu ile olan ilişkileri Üst Kurul’un koordinasyonunda yürütmek.
 • Şirket yönetiminin kişisel verilerin korunması konusunda vereceği diğer görevleri icra etmek.

Ek-1: Veri Kategorizasyonu

Veri KategorisiKişisel Veri Kategorizasyonu AçıklamaVeri Kategorizasyonu İçerisine Giren Kişisel Veri Tipleri
Kimlik BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, ehliyet, nüfus cüzdanı, ikametgâh, pasaport, avukatlık kimliği, evlilik cüzdanı gibi dokümanlarda yer alan bilgilerTCKN, pasaport no., nüfus cüzdanı seri no., ad-doyad, fotoğraf, doğum yeri, doğum tarihi, yaş, nüfusa kayıtlı olduğu yer, vukuatlı nüfus cüzdanı örneği
İletişim BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişiyle iletişim kurulması amacıyla kullanılan bilgilerE-mail adresi, telefon numarası, cep telefonu numarası, adres v.b.
   
Aile Bireyleri ve Yakın BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, ilgili şirket ve veri sahibinin hukuki menfaatlerini korumak amacıyla işlenen kişisel veri sahibinin aile bireyleri ve yakınları hakkındaki bilgilerKişisel veri sahibinin çocukları, eşleri ile ilgili kimlik bilgisi, iletişim bilgisi ve profesyonel, eğitim bilgileri v.b. bilgiler
Müşteri BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşterilere ait bilgilerMüşteri no, meslek bilgisi, v.b.
Müşteri İşlem BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, ürün ve hizmetlerimizden faydalanan müşteriler tarafından gerçekleştirilen her türlü işleme ilişkin bilgilerTalep ve talimatlar, kredi veya banka kartı numaraları, son kullanma tarihi, ve benzeri diğer bilgileri, sipariş ve sepet bilgileri, v.b.
Fiziksel Mekan Güvenlik BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, fiziksel mekana girişte, fiziksel mekanın içerisinde kalış sırasında alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel verilerGiriş çıkış logları, ziyaret bilgileri, kamera kayıtları v.b.
İşlem Güvenliği BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, Şirket ve ilgili tarafların teknik, idari, hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak amacıyla işlenen kişisel verilerKişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen işlem ile o kişiyi eşleştirmeye ve kişinin o işlemi yapmaya yetkili olduğunu gösteren bilgiler (örn. Kart ve Internet sitesi şifre ve parola bilgileri)
   
Finansal BilgiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişisel veri sahibi ile mevcut hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlar kapsamındaki kişisel verilerVeri sahibinin yapmış olduğu işlemlerin finansal sonucunu gösteren bilgiler, kart borcu, bakiye, ödemeleri, ödenecek faiz tutarı ve oranı, borç bakiyesi, alacak bakiyesi v.b.
Özlük BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve ery kayıt sistemi içerisinde yer alan, çalışanların özlük haklarının oluşmasına temel olan kişisel verilerKanunen özlük dosyasına girmesi gereken her türlü bilgi ve belge (örn. Maaş miktarı, SGK pirimleri, bordrolar v.b.)
Çalışan Adayı BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, Şirket nezdinde iş başvurusu yapmak üzere bilgilerini paylaşan veri sahiplerine ait, başvuru değerlendirme sürecinde kullanılan kişisel verilerÖzgeçmiş, mülakat notları, kişilik testleri sonuçları v.b.
Çalışan İşlem BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, çalışanların veya veri ilgili gerçekleştirdiği her türlü işleme ilişkin kişisel verilerİşe giriş-çıkış kayıtları, iş seyahatleri, katıldığı toplantılara ilişkin bilgiler, güvenlik sorgusu, mail trafikleri izleme bilgisi, araç kullanım bilgisi, şirket kredi kartı harcama bilgisi v.b.
Çalışan Performans ve Kariyer Gelişim BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, çalışanların performanslarının ölçülmesi ve kariyer gelişimlerinin insan kaynakları politikaları kapsamında planlanması ve yürütülmesi amacıyla işlenen kişisel verilerPerformans değerlendirme raporları, mülakat sonuçları, kariyer gelişimine yönelik eğitimler v.b.
Yan Menfaatler BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, çalışanlara sunulan yan hak ve menfaatlerin planlanması ve çalışanların bunlardan faydalandırılmasına yönelik işlenen kişisel verilerÖzel sağlık sigortası, araç tahsisi v.b.
Pazarlama BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, Şirket tarafından pazarlama faaliyetlerinde kullanılacak verilerPazarlama amcıyla kullanılmak üzere toplanan kişinin alışkanlıkları, beğenilerini gösteren raporlar ve değerlendirmeler, hedefleme bilgileri, cookie kayıtları, veri zengileştirme faaliyetleri, v.b.
Hukuk ve Uyum BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, hukuki alacak ve hakların tespiti ve takibi ile borç ve kanuni yükümlülüklerin ifası amacıyla işlenen kişisel verilerMahkeme ve idari merci kararları gibi belgelerde yer alan veriler
   
Özel Nitelikli Kişisel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik verileriIrk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep veya diğer inanç, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf ya da sendika üyelik bilgisi, sağlık ve cinsel hayat ile ilgili veriler, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili veriler, biyometrik veriler.
Talep/Şikayet Yönetimi BilgisiKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, Şirkete yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikayetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel verilerŞirketlere yönelik her türlü talep ve şikayetler, bunlarla ilgili kayıt ve raporlar
   
Görsel ve İşitsel VeriKimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiye ait olduğu açık olan ve veri kayıt sistemi içerisinde yer alan, kişisel veri sahibiyle ilişkilendirilen görsel ve işitsel kayıtlarFotoğraflar, kamera kayıtları ve ses kayıtları

EK-2:

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA BAŞVURU FORMU

BAŞVURU SAHİBİNE İLİŞKİN BİLGİLER

Ad ve Soyadı : __________________________________________________

TC. Kimlik Numarası : __________________________________________________

Adres : __________________________________________________

Telefon Numarası : __________________________________________________

Elektronik Posta Adresi : __________________________________________________

Lütfen Şirket ile olan ilişkiniz hakkında aşağıda belirtilenlerden uygun olan seçeneği seçiniz ve aşağıdaki boşluğa ilişkinin hala devam edip etmediği, sona ermiş ise hangi dönemlerde devam ettiği ve varsa Şirket ile olan ilişkiniz kapsamında irtibat halinde olduğunuz yetkili bilgisini yazınız.

Müşteri İş Ortağı 
Çalışan Ziyaretçi 
İş Başvurusunda Bulunan Diğer 
Açıklama:

Veri Sahibin Talepleri

Bu başvuru formu ile kendiniz ile ilgili olarak;

a) Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

d) Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,

e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

f) (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

haklarına sahipsiniz. Haklarınıza ilişkin ayrıntıları internet sitemizde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’ndan inceleyebilirsiniz.

Lütfen yukarıda sayılan haklar kapsamında taleplerinizi aşağıda belirtiniz.

 

 

 

 

Beyan

KVK Kanunu uyarınca yapmış olduğum başvurunun işbu Formda belirttiğim talepler doğrultusunda değerlendirilerek sonuçlandırılmasını talep ederim. Başvuru Tarihi:

Adı Soyadı:

İmza:

Kullanıcı Sözleşmesi

1. TARAFLAR
İşbu Sözleşme (“Sözleşme”) Yenilikçi Ödeme Sistemleri Anonim Şirketi (“YÖS”) (Adres: Harbiye Mah., Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza K:2, Şişli, İstanbul 34367, MERSIS No: 0949059577200001, Internet Adresi: www.yesclub.com.tr) ile bilgilerini işbu Mobil Uygulamaya elektronik olarak işlemiş Kart Sahibi arasında elektronik olarak imzalanmıştır. Sözleşmede YÖS
ve Kart Sahibi münferiden “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.


2. SÖZLEŞMENİN KONUSU
2.1. Kart Sahibi, YES CLUB Kart üyesi olmak ve YES CLUB Kart kullanmak amacıyla YÖS’e başvurmuştur. Taraflar, Kart Sahibinin YES CLUB Karta üye olması ve YES CLUB Kart kullanması konusunda Sözleşmedeki koşullarda anlaşmaya varmışlardır.
2.2. Kart Sahibi, Sözleşme imzalamak üzere YÖS’e başvurmadan önce, Kart Kiti içerisindeki Ön Bilgilendirme Formu ile YÖS hakkındaki tanıtıcı bilgilerin tümünü ve Sözleşmeyi İnternet
Adresinden okumuş olduğunu kabul ve beyan eder. Kart Sahibi, Sözleşmeyi onaylamasının Sözleşmenin imzası ve Kart Sahibinin ödeme yükümlülüğünün doğması anlamına geldiğini kabul ve beyan eder.
2.3. Taraflar, Sözleşme ekinde yer alan İninal Kullanıcı Sözleşmesi (EK-1), Rıza ve Onay Beyanı
(EK-2) ve Ön Bilgilendirme Formu (EK-3) metinlerinin Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak
Sözleşmeye doğrudan uygulanacağını kabul ve beyan ederler.
2.4. Taraflar, YES CLUB Kart veya YÖS hakkında İnternet Adresi ve Mobil Uygulama haricinde, YÖS’e ve iş ortaklarına ait olsun ya da olmasın, herhangi bir mecrada yer verilen herhangi bir açıklamanın (sosyal medya dahil her türlü mecradaki reklam dahil her türlü metin) Kart Sahibinin YÖS ve YES CLUB Karttan Sözleşme uyarınca makul olarak beklediği faydaların tayininde esas alınamayacağını kabul ve beyan ederler.


3. TANIMLAR
Sözleşmede;
3.1. Avantajlar: YES CLUB Kartın üyelerine sunduğu “Harcama Avantajı” ve “Üyelik Avantajı” adlı aşağıdaki (6) imkânları,
3.2. Kullanım Koşulları: YES CLUB Kartın Kart Sahibi tarafından kullanımında YÖS ve İninal tarafından uygulanacak aşağıdaki (5) koşulları,
3.3. YES CLUB Kart: Kullanım Koşulları çerçevesinde önceden Kart Sahibi tarafından üzerine yüklenen Türk Lirası biriminde tutar kadar harcama imkânı sağlayan ve Kart Sahibine Avantajlar kazandıran ön ödemeli bir ödeme aracı işlevindeki, YES CLUB markalı, mülkiyeti ve fikri ve sınai hakları münhasıran YÖS’e ait olan ve Kart Sahibine Sözleşme çerçevesinde bir kart numarası üzerinden tanımlanan manyetik kartı,
3.4. Üye İşyeri: YÖS veya YÖS iş ortakları ile YES CLUB Kartın sanal veya gerçek işyerindeki mal veya hizmetler için kullanılması konusunda sözleşme imzalamış gerçek veya tüzel kişiyi,
3.5. Üye İşyeri Hizmet Koşulları: Üye İşyerinin YES CLUB Kartın Üye İşyerinde geçerliliğinde ve kullanımında kendi belirleyerek uyguladığı ve Kart Sahibinin YES CLUB Kartı Üye İşyerinde kullanmak için uymak zorunda olduğu koşulları,
3.6. İninal: 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun uyarınca izni haiz, Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza K:2 Şişli, İstanbul 34367 adresli, İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi’ni,
3.7. Alt Kart Türü: Geçerlilik ve başvuru koşulları İnternet Adresi üzerinden ilan edilen, Avantajları ilgilendiren ve Kart Sahibinin başvurusunun YÖS tarafından uygun bulunması üzerine
YES CLUB Karta elektronik veya denetim pulu vasıtasıyla tanımlanacak özelliği,
3.8. Kart Ücretleri: YES CLUB Kart üyeliği ve kullanımı karşılığında, Sözleşme süresince YÖS tarafından Kart Sahibinden alınacak tutarları,
3.9. İnternet Adresi: YÖS’ün YES CLUB Karta özgülediği www.yesclub.com.tr alan adını veya Kart Sahibine yazılı olarak bildireceği diğer alan adlarını,
3.10. Mobil Uygulama: İnternet Adresinde ve Kart Kitinde belirtilen şekilde cep telefonuna yüklenerek kullanılabilecek cep telefonu uygulamasını,
3.11. Kart Kiti: İçerisinde Kart Sahibinin kullanımına özgülenmeye uygun kart numaralı bir adet YES CLUB Kart ile kullanım açıklamalarının ve Ön Bilgilendirme Formunun yer aldığı kiti,
3.12. YES CLUB Üyelik Sistemi: İnternet Adresi ile Mobil Uygulama üzerinden veya Gişelerden erişilebilen ve Kart Sahibine ait bilgilerin kayıtlı olduğu sistemin bütününü,
3.13. Gişeler: YES CLUB Kart ile ilgili işlemlerin gerçekleştirilmesi için yetkilendirilmiş gerçek ve tüzel kişiler ile YES CLUB elektronik gişelerini,
3.14. Bakiye: Kart Sahibi tarafından Kullanım Koşulları çerçevesinde YES CLUB Karta yüklenerek oluşturulan ve Sözleşme süresince YES CLUB Kartta tutulan Kart Ücretleri haricindeki tutarı; İfade etmektedir.


4. SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
4.1. Sözleşmenin süresi, aşağıdaki (11) imza tarihinden itibaren, bir (1) yıldır.
4.2. Kart Sahibi, Sözleşmenin, süresinin bitiminde aynı koşullarla kendiliğinden bir yıl daha uzaması için Mobil Uygulama üzerinden onay verebilir. Kart Sahibinin Sözleşmenin kendiliğinden
uzaması için verdiği onayı Sözleşme süresinin bitiminden en az 1 ay önce Mobil Uygulama üzerinden geri almaması halinde, Sözleşme, süresinin bitiminde kendiliğinden bir yıl daha uzar ve bu otomatik uzama her yıl aynı şekilde tekrar eder. Bu durumda, Kart Sahibi, uzayan süreye ilişkin Kart Üyelik Ücretinin Mobil Uygulamada tanımlı kredi veya banka kartından çekilmek suretiyle
tahsil edilmesine onay verdiğini kabul ve beyan eder. Sözleşmenin süresinin otomatik olarak uzaması halinde Sözleşmeye ilgili döneme ait güncel Kart Ücretleri uygulanır.


5. KULLANIM KOŞULLARI
5.1. YES CLUB Kart kişiye özeldir, sadece kimlik bilgileri YES CLUB Karta tanımlı Kart Sahibi tarafından kullanılabilir ve başkasına devredilemez, satılamaz veya iade edilemez. Kart Sahibinin
YES CLUB Karta Avantajlar ve Bakiye tanımlaması için YES CLUB Üyelik Sistemine kayıt olması gerekmektedir. Sözleşmenin imzası, YES CLUB Üyelik Sistemine kaydın gerçekleştiğini ve YES CLUB Kartın zilyetliğinin Kart Sahibine geçtiğini teyit etmektedir. Kart Sahibi, Sözleşmenin
imzası ile birlikte YES CLUB Karta tanımlı Avantajlardan faydalanabilir.
5.2. YES CLUB Kartın ödeme altyapısı İninal tarafından ve münhasıran İninal sorumluluğunda işletilmektedir. Taraflar, YES CLUB Kartın ödeme aracı işlevlerinin Kart Sahibi ile İninal arasında
Sözleşmenin ekinde (EK-1) imzalanan İninal Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca gerçekleşeceğini, dolayısıyla Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde İninal Kullanıcı Sözleşmesi hükümlerinin
uygulanacağını; YES CLUB Kartın Sözleşme ve İninal Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca işletiminden doğacak uyuşmazlıkların tarafının münhasıran İninal olduğunu; YÖS’ün, İninal’in yükümlülüklerini ihlal etmesinden hiçbir surette sorumlu olmadığını kabul ve beyan ederler.
5.3. YES CLUB Kart, İninal Kullanıcı Sözleşmesi çerçevesinde, Kart Sahibi tarafından Üye İşyerlerinde mal ve hizmet alımında, ödeme talimatlarının yerine getirilmesinde ve nakit çekimlerde kullanılabilir, ancak ticari amaçlarla kullanılamaz.
5.4. Kart Sahibi, Üye İşyerleri ile YES CLUB Kart kullanarak gerçekleştireceği işlemlerin ilgili Üye İşyerinden gelecek talimata istinaden YES CLUB Karta borç kaydedilmesini veya Bakiyeden
resen alınarak ilgili Üye İşyerine aktarılması konusunda YÖS ve İninal’ı yetkili kıldığını kabul ve beyan eder. Bu hüküm YÖS’ün tahsil edeceği Kart Ücretleri ve Avantajlar konusunda da uygulanır.
5.5. Kart Sahibi, YES CLUB Kartı kullanımından doğan tüm borçlardan sorumlu olup, Sözleşmenin YÖS’e bu borçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk yüklemediğini kabul ve beyan eder. Kart Sahibinin YES CLUB Kartta yeterli Bakiye olmaması sebebiyle Üye İşyerinde işlem
gerçekleştirememesinden YÖS sorumlu değildir. Taraflar, Kart Sahibinin Bakiyenin İninal Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca belirlenen limitlerin üzerine artırılması ve bu çerçevede Avantajlarda kullanılmasını istemesi halinde, Sözleşmenin bir suretinin Gişelerde ıslak imzalı olarak tanzim edileceğini kabul ederler.
5.6. Taraflar, YÖS’ün Sözleşme hükümlerini her zaman tek taraflı olarak İnternet Adresinde ilan
ederek ve değişiklikleri Kart Sahibine e- posta ile bildirerek, değiştirme hakkını haiz olduğunu; özellikle sektör uygulamaları, İninal veya Üye İşyerleri sebebiyle Kart Ücretlerindeki ve Avantajlardaki değişikliklerin Sözleşme hükümlerinin değiştirilmesinde YÖS açısından haklı sebep kabul edileceğini; değişikliklerin ilan tarihini takiben otuzuncu günde yürürlüğe gireceğini kabul ederler. Kart Sahibi, yürürlük tarihinden sonra YES CLUB Kartı kullanımının Sözleşme değişikliklerine onayını ifade edeceğini ve ilan tarihinden sonra Mobil Uygulamaya erişiminin Sözleşme değişikliklerden haberdar sayılması anlamına geleceğini kabul ve beyan eder. Kart Sahibinin aşağıdaki (9.2) hakkı saklıdır.


6. AVANTAJLAR
6.1. YES CLUB Kart, Kart Sahibine, Üye İşyerlerinde Üye İşyeri Hizmet Koşulları çerçevesinde geçerli olan Harcama Avantajları ile Üyelik Avantajlarını sağlamaktadır.
(a) Harcama Avantajı: YES CLUB Kart ile Üye İşyerlerinde yapılan harcamalar Kart Sahibine harcama tutarında indirim veya harcama tutarına göre YÖS tarafından YES CLUB Karta yüklenecek belirli bir tutarı kazandıracaktır.
(b) Üyelik Avantajı: YES CLUB Kart, Kart Sahiplerine ilgili Üye İşyerlerine belirli bir dönem için indirimli giriş hakkı ile Üye İşyerlerinde geçerli benzer haklar sağlayacaktır.
6.2. Taraflar, Avantajların, YES CLUB Kartın Alt Kart Türüne göre değişlik gösterebileceğini ve
YÖS’ün Alt Kart Türlerinde değişiklik yapma hakkının saklı olduğunu, bu değişiklikler sebebiyle YÖS’ten herhangi bir tazminat talep edemeyeceğini ve YÖS’ün tanımladığı Alt Kart Türünün
özelliklerini taşımayan Kart Sahibinin Alt Kart Türü Avantajının iptal edileceğini kabul ve beyan ederler.
6.3. Avantajların detayları İnternet Adresinde belirtilmektedir. Avantajlar YÖS tarafından her zaman tek taraflı olarak değiştirilebilir ve YÖS’ün Avantajları değiştirme konusunda yukarıdaki
(5.6) hakkı ile Kart Sahibinin aşağıdaki (9) hakkı saklıdır.
6.4. Taraflar, YÖS’ün İnternet Adresi üzerinden ilan ettiği Avantajları Sözleşme Süresince Kart Sahibine sunma taahhüdünün olmadığını ve Kart Sahibinin Avantajların değiştirilmesi sebebiyle YÖS’ten herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul ve beyan ederler.

6.5. YES CLUB Kart Harcama Avantajı aşağıdaki (7) Kart Üyelik Ücretinin tahsili ile Bakiye oranında Kart Sahibinin kullanımına açılır. Üyelik Avantajının YES CLUB Kart üzerine tanımlanması için ise ilgili Avantaj Ücretinin ödenmesi ve ilgili Üye İşyeri Hizmet Koşullarının
Kart Sahibi tarafından ayrıca Mobil Uygulama üzerinden ya da Mobil Uygulama üzerinden gerçekleştirilemeyenler için Gişelerden kabul edilmesi gerekmektedir. Kart Sahibi, YES CLUB
Karta tanımlamak istediği ilgili Üyelik Avantajını İnternet Adresi üzerinden ulaşacağı ilgili Üye İşyeri Hizmet Koşullarına uygun olarak Gişeden talep ederek YES CLUB Karta tanımlatacağını kabul ve beyan eder. Kart Sahibi, Üye İşyeri Hizmet Koşullarına uygun yapılmayan talepler
nedeniyle YES CLUB Karta tanımlanmayan Üyelik Avantajı sebebiyle YÖS’ün sorumlu olmadığını ve Üye İşyerinin Üye İşyeri Hizmet Koşullarını her zaman tek taraflı olarak İnternet Adresinde ilan ederek değiştirebileceğini kabul ve beyan eder.
6.6. YÖS, Kart Sahibi ile Üye İşyerleri arasındaki ihtilaflardan sorumlu değildir ve Kart Sahibi bu ihtilaflar sebebiyle YÖS’e karşı Sözleşme yükümlülüklerini aksatamaz ya da bunları YÖS’e karşı ileri süremez. Kart Sahibi Avantajlardaki veya Avantajlara konu mal veya hizmetlerdeki temerrüt ve ayıplardan münhasıran Üye İşyerlerinin sorumlu olduğunu ve bu ayıplar sebebiyle yöneltilecek hak ve taleplerin muhatabının münhasıran Üye İşyerleri olduğunu; YÖS’ün Avantajların doğruluğu, kalitesi ve güvenliğine dair Kart Sahibi ile paylaştığı açıklamaların tamamen Üye İşyerinin beyan ve taahhütleri olduğunu; Üye İşyerinin kendi Üye İşyeri Hizmet Koşullarını ihlali sebebiyle YÖS’ün Kart Sahibine karşı herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan eder.
Taraflar Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde Avantajların da kendiliğinden sona ereceğini, bu durumda Üye İşyerlerinin Kart Sahibine Üye İşyeri Hizmet Koşulları çerçevesinde veya bunun haricinde tanıdığı ek imkânlara ilişkin yükümlülüklerden münhasıran Üye İşyerlerinin sorumlu olduğunu ve YÖS’ün herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını kabul ve beyan ederler.
6.7. Vialand Eğlence Hizmetleri A.Ş. (“İsfanbul”) YÖS’ün ayrıcalıklı iş ortaklarından olup, Kart Sahibi, İsfanbul’da geçerli Üyelik Avantajını Sözleşme uyarınca YES CLUB Karta tanımlaması halinde, İsfanbul’a ait İSFANBUL Tema Park’a bir yıl boyunca sınırsız giriş hakkına sahip olacaktır. Kart Sahibinin anılan Üyelik Avantajını YES CLUB Karta tanımlaması ve kullanabilmesi
İSFANBUL Hizmet Koşullarına tabidir.


7. KART ÜCRETLERİ
7.1. YÖS, Sözleşme uyarınca Kart Sahibine sunduğu imkan ve hizmetlerin karşılığında Kart Sahibinden aşağıdaki ücretleri tahsil edecek olup, Kart Sahibi aşağıdaki Kart Ücretlerini Sözleşme süresince ödemeyi onaylamaktadır:
(a) Kart Üyelik Ücreti: Kart Sahibinden her sene bir defa Kart Üyelik Ücreti, Bakiyeden otomatik olarak tahsil edilmek suretiyle, alınır. İlk Kart Üyelik Ücreti Sözleşmenin imzasını takiben yüklenen
Bakiyeden tahsil edilir. YES CLUB Kartta ilgili sene Kart Üyelik Ücretini karşılamaya yeterli Bakiye olmaması halinde Harcama Avantajları yeterli Bakiye yüklenene dek kullanıma kapatılır.
(b) Kart Yenileme Ücreti: YES CLUB Kartın Kart Sahibi tarafından kaybedilmesi veya Kart Sahibinin kusuru ile kullanımını engelleyen veya güçleştiren teknik veya fiziksel bir bozukluğa
uğraması halinde Kart Sahibinin YES CLUB Kartın yenisini düzenletme hakkı mevcuttur. Bu durumda Kart Sahibinden her bir yeni kart düzenletme başvurusu için Kart Yenileme Ücreti tahsil edilir. Bu hüküm son kullanma tarihi geçen kartların yenilenmesinde de uygulanır. YES CLUB
Kartın Kart Kiti içerisinden arızalı olarak çıkması halinde, Kart Sahibinin YES CLUB Kartın yenisini düzenletme hakkı olup, bu durumda Kart Sahibinden Kart Yenileme Ücreti talep edilmez.
(c) Kart Kullanım Ücreti: Kullanım Koşulları çerçevesinde YES CLUB Karta Bakiye yükleme, çekme, transfer gibi İninal Kullanıcı Sözleşmesinde belirtilen tüm işlemlerde, Kart Kullanım Ücreti Uygulanır.
(d) Avantaj Ücreti: Avantajların Üye İşyeri Hizmet Koşulları çerçevesinde ücretlendirmeye tabi olması halinde Kart Sahibi tarafından Avantajın YES CLUB Karta tanımlanması için ilgili Avantaj Ücretinin ödenmesi gereklidir.
(e) Kart Satış Ücreti: Anlaşmalı satış noktalarından, ilgili anlaşmalı satış noktasının ödeme koşullarına tabi olarak, satın alınan YES CLUB Kart için belirlenmiş satış fiyatıdır.
7.2. YES CLUB Kart bir ön ödemeli kart niteliğinde olduğundan, Kart Sahibi, ödenmeyen Kart Ücretinin sağladığı imkânlardan ve hizmetlerden faydalanamaz. YÖS’ün Kart Ücretlerini değiştirme konusunda yukarıdaki (5.6) hakkı ve Kart Sahibinin aşağıdaki (9) hakkı saklıdır.
7.3. Kart Ücretleri İnternet Adresinde gösterilmekte ve ilan edilmekte olup, Kart Sahibi Sözleşme süresince güncel Kart Ücretlerini ödemeyi kabul ve taahhüt eder. Kart Ücretleri ve Bakiye Mobil Uygulama ve İninal tarafından işletilmekte olan ödeme altyapısı üzerinden yüklenir, ödenir ve tahsil
edilir. Kart Ücretleri YES CLUB Kartın YÖS, İninal ve iş ortakları tarafından işletilmesinden doğan masrafların karşılanması için öngörülmüştür. Kart Ücretleri, Bakiyeye dâhil değildir. İninal Kullanıcı Sözleşmesi hükümleri saklıdır.


8. CAYMA HAKKI VE İHLAL YAPTIRIMI
8.1. Kart Sahibi, Sözleşmenin imzasından itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Kart Sahibi cayma hakkını kullandığını YÖS’e İnternet Adresi üzerinde gösterilen formu doldurarak veya yazılı açık
bir beyan ile bildirmek zorundadır. Cayma Hakkının kullanılması durumunda Kart Sahibine, ödemeyi gerçekleştirdiği ödeme aracı üzerinden 14 gün içerisinde, Sözleşme uyarınca yapılan tüm ödemeler iade edilir. Kart Sahibinin Cayma Hakkı süresi dolmadan önce YES CLUB Kartı harcama yaparak ya da bir Üye İşyerine giriş yaparak kullanması halinde, Sözleşme hizmetlerinin ifasına
Kart Sahibinin onayı ile başlandığı kabul edilir ve on dört günlük cayma hakkı kullanım süresi süresinden önce kendiliğinden sona erer.
8.2. Üye İşyeri Hizmet Koşullarının Kart Sahibi tarafından ihlalinin Üye İşyeri tarafından YÖS’e bildirilmesi halinde YÖS’ün; (1) Kart Sahibine tanımlanan ihlal konusu Avantajı iptal etme veya
(2) Kart Sahibini YES CLUB Kart üyeliğinden çıkarma seçimlik hakları vardır. YÖS’ün seçimlik haklarını kullanması durumunda Kart Sahibine ilgili Avantaj için yapmış olduğu ödemeler ve Kart Üyelik Ücreti dâhil herhangi bir Kart Ücreti iade edilmez. YES CLUB Kart üyeliğinden çıkarılması
halinde Sözleşme çıkarma bildirimi ile aşağıdaki (9.1) çerçevede kendiliğinden sona erer. Ayrıca, YES CLUB Kart üyeliğinden çıkarılan Kart Sahibinin tekrar YES CLUB Kart üyesi olma hakkı bulunmamaktadır. Bu hüküm YES CLUB Kartın Kart Sahibi tarafından ticari amaçla kullanımı halinde de uygulanır.


9. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ
9.1. Taraflar, Kart Sahibinin Sözleşmenin herhangi bir hükmünü ihlali halinde YÖS’ün Sözleşmeyi tek taraflı olarak herhangi bir tazminat ödemeksizin, Kart Sahibine yedi gün önceden e- posta adresi
üzerinden bildirerek, sona erdirebileceğini kabul ve beyan ederler. Sözleşmenin bu hüküm uyarınca sona erdirilmesi halinde, Kart Sahibine sadece sona erme tarihi itibariyle YES CLUB Kartta mevcut Bakiye on dört gün içerisinde iade edilir.
9.2. YÖS’ün Sözleşmede gerçekleştirdiği değişikler Kart Sahibine Sözleşmeyi sona erdirme hakkı tanır. Kart Sahibi bu hakkını Sözleşme değişikliğinin İnternet Adresinde ilan edildiği ve değişikliği
bildiren e-postanın gönderildiği tarihi takiben yukarıdaki (5.6) yürürlük tarihine kadar YÖS’e İnternet Adresi üzerinden yazılı olarak bildirerek, sona erme tarihi itibariyle tahakkuk etmiş tutarlar haricinde herhangi bir tutar ödemeksizin kullanabilir. Kart Sahibi mezkûr hakkı süresi içinde
kullanması halinde sadece sona erme tarihi itibariyle mevcut Bakiye Kart Sahibine ödemeyi gerçekleştirdiği ödeme aracı üzerinden 14 gün içerisinde iade edilir. Sözleşmenin sona erme tarihi, YÖS’e bu iradenin anılan şekilde bildirildiği tarih olarak kabul edilir. Kart Sahibi, mezkûr hakkı
süresi içinde kullanmamasının ilgili Sözleşme değişikliklerine kabulünü ifade edeceğini kabul ve beyan eder.
9.3. Taraflar, YÖS’ün YES CLUB Kart üzerinde ismi ya da logosu bulunan herhangi bir gerçek veya tüzel kişi ile imzaladığı sözleşmenin sona ermesi halinde, YÖS’ün Sözleşmeyi süresinden
önce, Kart Sahibine otuz gün önceden bildirerek ve Kart Sahibine sadece otuzuncu gün itibariyle mevcut Bakiyeyi 14 gün içerisinde iade ederek, sona erdirme hakkının bulunduğunu kabul ve beyan ederler.
9.4. Taraflar YÖS’ün Sözleşmeyi her zaman, Kart Sahibine en az iki ay önceden e- posta adresi ve Mobil Uygulama üzerinden bildirerek, herhangi bir tazminat ödemeksizin, sadece sona erme tarihi
itibariyle mevcut Bakiyeyi sona erme tarihinden itibaren 14 gün içerisinde iade ederek, sona erdirebileceğini kabul ve beyan ederler.
9.5. Taraflar, Kart Sahibinin Sözleşmeyi her zaman YÖS’e en az bir ay önceden İnternet Adresi üzerinden bildirmek suretiyle, sona erme tarihi itibariyle tahakkuk etmiş Kart Ücretleri dahil tüm
tutarları ödeyerek, sona erdirebileceğini kabul ve beyan ederler. Bu durumda Kart Sahibine sadece sona erme tarihi itibariyle mevcut Bakiye on dört gün içerisinde iade edilir.
9.6. Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde Kart Sahibinin YES CLUB Kartı, sona erme tarihi itibariyle iptal olacak ve YES CLUB Üyelik Sistemi erişimi iptal edilecektir. Kart Sahibi Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde YES CLUB Kartı yedi gün içinde
YÖS’e teslim edeceğini ve sona erme tarihinden sonra Üye İşyerleri ile üçüncü kişilerden gelebilecek Sözleşme süresinde gerçekleşen harcamaları ilgilendiren ödeme taleplerinden sadece Kart Sahibinin sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. Kart Sahibi, Sözleşme uyarınca YÖS’ün sorumlu olmadığının belirtildiği hususlar sebebiyle herhangi bir kişinin YÖS’ü zarara uğratması halinde YÖS’ün zararlarını tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.
9.7. YES CLUB Kart, üzerinde yazılı son kullanma tarihinde belirtilen son ayın son gününe kadar geçerli olup, sürenin sonunda yeni tarihli YES CLUB Kart, Kart Yenileme Ücreti karşılığında Kart Sahibine gönderilir. Taraflar, YES CLUB Kartın herhangi bir sebeple iptal olmasının ya da
kaybolmasının Sözleşmeyi sona erdirmeyeceğini kabul ve beyan eder.


10. DİĞER HÜKÜMLER
10.1. Kart Sahibi, Sözleşmenin akdedilmesinde YÖS, İninal, Multinet Kurumsal Hizmetler A.Ş. (“Multinet”), İsfanbul, Üye İşyerleri ve diğer iş ortakları ile paylaştığı kişisel verilerinin anılan
kişiler tarafından işlenmesine ve kendisine elektronik ticari iletiler gönderilmesine, Sözleşme ekindeki RIZA VE ONAY BEYANI (EK-2) uyarınca rızası ve onayı olduğunu kabul ve beyan eder.
10.2. Kart Sahibi, YES Club Kart kullanarak gerçekleştirdiği işlemlerin yer, zaman, konu, taraf ve
benzeri herhangi bir sınırlama olmaksızın tüm bilgilerinin YÖS tarafından kayıt altına alınabileceğini ve bu işlem kayıtlarının münhasıran YÖS’e ait olacağını, YÖS’ün bu kayıtlar üzerinde tasarruf yetkisini haiz olarak bunları Sözleşmenin ifası amacıyla ya da ticari amaçlarla kullanabileceğini ve 3.kişiler ile paylaşabileceğini kabul ve beyan eder.
10.3. Kart Sahibi, YES CLUB Üyelik Sistemine beyan ettiği cep telefonu numarası ile e- posta adresinin geçerli ve sürekli kullandığı bir cep telefonu numarası ve e- posta adresi olduğunu beyan eder. Kart Sahibi YES CLUB Karta tanımladığı kimlik bilgileri, Sözleşme ve YES CLUB Üyelik
Sistemine işlemiş olduğu bilgilerin ve Sözleşme çerçevesinde YÖS, Gişeler ve Üye İşyerlerine sunacağı bilgi ve belgelerin güncelliğini, geçerliliğini ve doğruluğunu kabul ve taahhüt eder. YES CLUB Üyelik Sistemine işlenen iletişim bilgileri Kart Sahibi tarafından değiştirilmedikçe bu
adreslere yapılacak tüm fiziki veya elektronik bildirim, ilan ve ihtarlar Kart Sahibine tebliğ edilmiş sayılacaktır. Kart Sahibi YÖS’e karşı tüm ihtar ve ihbarlarını yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.
10.4. Kart Sahibi, YES CLUB Kartı kartın geçerliliği süresince okunaklı, üzerine yazılı kimlik bilgileri anlaşılabilir ve kullanılabilir şekilde muhafaza etmekle ve kimlik tespiti amacıyla Üye İşyerleri ile Gişelerde kimliği ile birlikte ibraz etmekle yükümlüdür. YES CLUB Kartın okunaklılığının veya kullanılabilirliğinin yitirildiğine YÖS veya Üye İşyeri görevlileri tarafından
kanaat getirilmesi ya da kartın son kullanma tarihinin geçmesi halinde, Kart Sahibi kartını Kart Yenileme Ücretini ödeyerek yeniletmek zorunda olduğunu kabul eder. YÖS’ün Sözleşme yükümlülüklerini ifası YES CLUB Kartın işbu madde uyarınca geçerliliğine bağlıdır.
10.5. Taraflar, Sözleşmede İnternet Adresi ve Mobil Uygulama üzerinden ilan edileceği belirtilen Üye İşyeri Koşulları, Kart Ücretleri ve diğer hususlar ve Sözleşme değişiklikleri ile Kart Kiti ve İninal Kullanıcı Sözleşmesinin, Sözleşmenin ayrılmaz bir parçası olduğunu ve Taraflar arası ilişkide
hepsinin bir bütün olarak mütalaa edileceğini, Sözleşmenin herhangi bir sebeple sona ermesi halinde hepsinin bir bütün olarak sona ermiş olacağını kabul ve beyan eder. Kart Sahibi, İnternet
Adresi, Mobil Uygulama ve kalıcı veri saklayıcısı üzerinden yapılan tüm bildirim, ihtar ve ilanlardan haberdar sayılacağını ve bunlar vasıtasıyla gerçekleştirilen işlem ve Sözleşme
değişikliklerine rızası olduğunu kabul ve beyan eder. Kart Sahibi “Kişisel Veri Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları” metinlerini okuduğunu ve bu metinler ile İnternet Adresinde yer alan açıklamaların ve Sözleşme eklerinin Sözleşmede hüküm bulunmayan hallerde, Sözleşme ile çelişmediği ölçüde, uygulanmasını kabul ettiğini beyan eder.
10.6. Kart Sahibi, YÖS’e ve YES CLUB Kart üzerinde adı/logosu yazılı şirketlere ait ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, kod, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz fikri
mülkiyet haklarına ilişkin hiçbir unsuru her hangi bir web sitesinde ya da farklı bir mecrada kullanmamayı, kopyalamamayı, çoğaltmamayı, işlememeyi, dağıtmamayı veya bunlardan türemiş çalışmalar yapmamayı veya hazırlamamayı ve hiçbir şekilde anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal
etmemeyi, aksi halde fikri mülkiyet hakkı ihlallerinden kaynaklı tüm zararları tazmin etmeyi, kabul ve taahhüt eder.
10.7. Taraflar Sözleşme uyarınca tüm işlemlerde YÖS’ün defter ve kayıtları ile bilgisayar kayıtlarının, elektronik kayıtlarının, sunucu verilerinin, kalıcı veri saklayıcısındaki verilerinin, telefon ve ses kayıtlarının ve benzeri diğer belgelerinin kesin ve münhasır delil teşkil edeceğini ve Kart Sahibi tarafından ibraz edilecek belge ve kayıtların ancak YÖS belge ve kayıtları ile uyum
içinde bulunması halinde hüküm ifade edeceklerini; bu hükmün bir yazılı delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul ederler.
10.8. Sözleşme Türk hukukuna tabi olup, Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde
İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir. Kart Sahibinin 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem
Heyetine başvuru hakkı saklıdır.
10.9. Sözleşme, Taraflar arasındaki sözlü veya yazılı önceki tüm sözleşme ve muhaberatın yerine geçer ve Sözleşme konusu ilişkinin bütününü ihtiva eder. Sözleşmenin bir kısmının herhangi bir
şekilde geçersiz kalması, diğer hükümlerinin geçersizliğine sebep olmaz ve diğer hükümler mevzuatın izin verdiği azami ölçüde uygulanmaya devam eder.


11. YÜRÜRLÜK
Sözleşme Tarafların ortak mutabakatı ile teati edilmiş ve 11 (on bir) ana madde 3 (üç) ek olarak Tarafların serbest iradeleri ile kabul edilerek Mobil Uygulama işlem sayfasında gösterilen tarihte
elektronik olarak imza edilmiştir. Sözleşmenin bir örneği Kart Sahibinin e- posta adresine iletilmiştir.

***

İNİNAL KULLANICI SÖZLEŞMESİ (EK-1)

1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI

İşbu İninal Kullanıcı Sözleşmesi (“Sözleşme”), İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş (“İninal”) (Adres: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza K:2 Şişli, İstanbul 34367 Tel: 0850 311 77 01 Email: info@ininal.com) ve Kart Sahibi arasında yukarıdaki YES CLUB Kart Kullanıcı Sözleşmesine konu Ön Ödemeli Kart (“Kart”)’ın kullanım koşullarının belirlenmesi amacıyla aşağıda belirlenen şartlarda akdedilmiştir. İninal’ın adres ve iletişim bilgisi ile KEP adresi www.ininal.com adresinde yer almaktadır.

2. TANIMLAR

GİB: Gelir İdaresi Başkanlığı.

HASSAS ÖDEME VERİLERİ: Ödeme Emri’nin verilmesinde veya kimlik doğrulamasında kullanılan, ele geçirilmesi veya değiştirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkan verebilecek şifre, güvenlik sorusu, sertifika, şifreleme anahtarı ile PIN, kart numarası, son kullanma tarihi, CVV2, CVC2 kodu gibi Ödeme Aracı’na ilişkin kişisel güvenlik bilgileri.

KART SAHİBİ: Kendisine İninal tarafından kart verilen Kullanıcı.

KART KURULUŞLARI: MasterCard International, Visa International, Troy gibi kuruluşlar.

KİŞİSEL VERİLER: Kart Sahibi’ne veya Kart Sahibi adına hareket eden kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişilere ait TC Kimlik numarası, isim, soy isim, doğum tarihi, telefon numarası ve e-mail adres bilgileri gibi sisteme kaydedilen ve bu bilgilerin ele geçirilmesi halinde dolandırıcılık ya da sahte işlem yapılmasına imkân verebilecek bilgiler.

KURUM: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu.

MASAK: Mali Suçları Araştırma Kurumu

MOBİL CÜZDAN : Cep telefonu üzerinden kart bilgilerinin eklenmesi ile ödeme, para transferi yapabilme, para alabilme, kontör yükleme, fatura ödeme gibi ödeme işlemlerinin yapılabilmesini sağlayan uygulama.

MÜŞTERİ İLETİŞİM MERKEZİ: Kart kullanımına ilişkin her türlü duyuru, anlaşmalı işyerleri, kampanya, masraf ve ücretler ile para iadesi, kart iptali ve diğer kart ve işlemlerle ilgili her türlü ayrıntılı bilgi için 0850 311 77 01 numaralı iletişim merkezi ve/veya İninal Web Sitesi’nde belirtilen güncel iletişim numarası ve iletişim merkezi.

ÖDEME ARACI: Ödeme Hizmeti kullanıcısı olan Kart Sahibi tarafından Ödeme Emri’ni vermek için kullanılan kart, cep telefonu, şifre, Mobil Cüzdan ve benzeri kişiye özel araç.

ÖDEME EMRİ: Kart Sahibi tarafından ödeme işleminin gerçekleşmesi amacıyla verilen talimat.

ÖDEME HİZMETİ: İninal’ın Yürürlükteki Mevzuat uyarınca sunmakta olduğu ödeme hizmetleri.

ÖN ÖDEMELİ KART (“KART”): İninal tarafından çıkarılan ve mülkiyeti kart çıkaran kuruluşa ait olan, Kart Sahibi’nin İninal hesabına erişimini sağlayan, mal ve hizmet alımlarında kullanılabilen, hamiline/kullanıcısına önceden karta yüklenen tutar kadar kullanım imkanı sağlayan fiziki olarak basılı kart veya sanal ortamlarda kullanılabilen fiziki varlığı bulunmayan kart numarası.

ÜYE İŞYER(LER)İ: İninal ile Üye İşyeri sözleşmesi imzalamış, Kart Sahibine her türlü mal ve hizmet alımında kart kullanım imkânı sunan gerçek veya tüzel kişi.

İNİNAL WEB SİTESİ: www.ininal.com adresi.

PCI DSS: (Payment Card Industry Data Security Standard) Ödeme Kartları Endüstrisi Veri Güvenlik Standartları.

YÜRÜRLÜKTEKİ MEVZUAT: Türkiye’de yürürlükte bulunan her türlü mevzuat ve özellikle 5549 Sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, 6493 sayılı kanun ve ilgili yönetmelikler dâhil olmak üzere, Sözleşme’nin yürürlükte olduğu süre içinde Kurum, GİB, MASAK ve diğer düzenleyici kurumlar tarafından düzenlenen, Sözleşme’nin, Sözleşme taraflarının ve/veya Sözleşme konusu Kart’ın tâbi olduğu ya da olabileceği her türlü mevzuat.

3. KART ÖZELLİKLERİ ve KULLANIM KOŞULLARI

  1. Kart, anlaşmalı Üye İşyerleri’nden avantajlı alışveriş yapılması ve diğer tüm anlaşmalı noktalardan yapılan alışveriş ve işlemlerde kullanım için çıkartılmış; ön ödemeli ve İninal Web Sitesi’nde belirtilen yükleme noktalarından Yürürlükteki Mevzuat çerçevesinde İninal tarafından belirlenen limitler dâhilinde tekrar doldurulabilen bir Ödeme Aracı’dır. Kart kullanımına ilişkin her türlü duyuru, anlaşmalı işyerleri, kampanya, puan uygulamaları, masraf ve ücretler ile diğer her türlü ayrıntılı bilgi, Müşteri İletişim Merkezi’nden ve İninal Web Sitesi’nden öğrenilebilir.
  2. Kart üzerinde herhangi bir isim ve/veya arkasında herhangi bir kişisel banka hesabı bulunmaz. Ancak Kart’ın limitsiz kullanım talebinin söz konusu olması halinde Kart Sahibi’nin kimlik tespiti yapılarak Kart Sahibi adına düzenlenebilmektedir.
  3. Kartın limitli ya da limitsiz kullanımı mevcut olup, limitleri belirleme hak ve yetkisi İninal’a aittir. İninal, herhangi bir zamanda Sözleşme’ye uygun şekilde değişiklik bildirimi yaparak işlem limitlerini güncelleyebilir. Kartın limitsiz kullanımı için Yürürlükteki Mevzuat doğrultusunda kimlik tespit prosedürünün tamamlanması gerekmektedir. Bu şekilde kimlik tespiti yapılmış Kart’ın Kart Sahibi adına basılması İninal’ın ihtiyârındadır.
  4. Fiziki alışverişlerde satın alımın gerçekleşmesi için Kart Sahibi ödeme terminaline kart şifresini girmelidir. Kart satın alındığında Kart’ın ilk şifresi 16 haneli kart numarasının son 4 hanesidir. İşlem güvenliği için kart şifresinin değiştirilmesine yönelik sorumluluk Kart Sahibi’ne aittir. Kart şifresi ve şifre değişikliği işlemlerine ilişkin detaylara İninal Web Sitesi’nden ulaşılabilir. Kart Sahibi, bu şifreyi değiştirmemesi nedeniyle oluşabilecek kötü niyetli kullanımlardan İninal’ın sorumlu tutulamayacağını peşinen kabul ve beyan eder.
  5. İninal, Ödeme Emrini gerçek zamanlı olarak Kart’a usulüne uygun olarak yansıtmakla yükümlüdür. Kart Sahibi, Ödeme Emri’nin İninal’a ulaştığı anda Ödeme Emri’nin geri alınamayacağını kabul eder. Bu durumda Kart Sahibi’nin ödemeyi geri alabilmesi Üye İşyeri’nin kabulüne bağlı olup, bunun için işlem yapılan Üye İşyeri ile iletişime geçilip iade talebi iletilmelidir.
  6. Kart’ın kullanım süresi Kart’ın üzerinde yazıldığı gibidir. Kart Sahibi, Kart’ın son kullanım tarihinin dolması ve Kart’ta bakiye kalması durumunda bu bakiyenin yeni Kart’a aktarılmasını Müşteri İletişim Merkezi’nden talep edebilir. Bakiye aktarımının ne şekilde yapılabileceğine ilişkin bilgiye İninal Web Sitesi’nden ulaşılabilir.
  7. Kart Sahibi, Kart içinde bulunan bakiyesini hukuki limitler doğrultusunda talep edebilir. Kart Sahibi’nin bakiyenin kendisine iadesi için gerekli evrakı Müşteri İletişim Merkezi’ne ibraz etmesi ve gerekli güvenlik aşamalarından geçmesi halinde Kart’ın içinde bulunan bakiye kadar tutarın iadesi belirtilen hesap/IBAN numarasına gönderilir. Kart Sahibi’nden bu işlemin maliyetiyle orantılı bir ücret talep edilebilir. Kart Sahibi güncel ücret bilgisine İninal Web Sitesi’nden ulaşabilir.
  8. Kart Sahibi, Kart’ın kullanımına yönelik olarak, Yürürlükteki Mevzuat uyarınca kimlik bilgilerini vermeyi kabul etmektedir.
  9. Kart Sahibi, Yürürlükteki Mevzuat uyarınca, Sözleşme kapsamında, her türlü Ön Ödemeli Kart talebi ve işlemlerinde kendi adına ve hesabına hareket edeceğini, başkası adına hareket etmeyeceğini, kendi adına ve fakat başkası hesabına hareket etmesi halinde kimin hesabına işlem yaptığını ve yetki durumu ile hesabına hareket edilen gerçek veya tüzel kişiliğin kimlik bilgileri ve teyidine ilişkin belgeleri işlemlerin yapılmasından önce İninal’a derhal bildireceğini beyan ve taahhüt eder.
  10. Kart Sahibi, Yürürlükteki Mevzuat kapsamında Ön Ödemeli Kart için kimlik tespitini zorunlu kılmayan azami limitler dâhilinde ya da kimlik tespiti prosedürünü gerçekleştirerek bu limitleri İninal’ın kabul ettiği sınırda artırarak Kart kullanımını gerçekleştirebilir. Yürürlükteki Mevzuat uyarınca düzenleyici kurumların limitleri değiştirmesi durumunda bu limitler güncellenecek olup, kimlik tespiti gerçekleşmeyen İninal Kart’ın güncel kullanım ve yükleme limitleri İninal Web Sitesi’nden takip edilebilir.
  11. Kart Sahibi’nin, Kart’ına 2. kere ve sonrasında bakiye yüklemesi/dolumu yapabilmek, kartını 3D Secure destekli Internet ve e-ticaret sitelerinde kullanabilmek için, Kartı’na TC Kimlik numarası, isim, soy isim, doğum tarihi, GSM numarası, e-posta adresi ve diğer adres bilgileri ile İninal Web Sitesi’nde bulunan Kart İşlemleri kısmından veya Mobil Cüzdan uygulaması üzerinden tanımlaması ve aktive etmesi ve gereken diğer prosedürleri tamamlaması gerekmektedir.
  12. Kart Sahibi, Kart’ına ait işlem bilgilerini İninal Web Sitesi’ndeki hesabından veya Mobil Cüzdan uygulamasından takip edebilir.
  13. Kart Sahibi, İninal ve grup şirketlerinin (verilerin kaydedilmesi, depolanması, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, tasniflenmesi veya diğer şekillerde işlenmesini de kapsamak üzere) müşteri ilişkileri yönetimi amacıyla, İninal ve grup şirketlerinin hizmetlerini tanıtmak da dahil ancak bununla sınırlı olmayan amaçlarla ticari elektronik iletiler göndermesi dahil iletişime geçmesine onay vermektedir.
  14. Kart Sahibi, tek bir TC Kimlik numarasına en fazla 3 adet; tek bir telefon numarasına ise sadece 1 adet İninal Kart tanımlaması yapabilir.
  15. Kart Sahibi Kart’ın çalınması, kaybolması durumunda veya iradesi dışında gerçekleşmiş herhangi bir işlemi öğrenmesi durumunda Müşteri İletişim Merkezi’ne derhal bildirim yapmak zorundadır. Kart’ın iptal edilmesi durumunda Kart Sahibi yeni bir Kart alabilir. Yeni Kart alınması durumunda eski Kart’ın limitleri de yeni Kart için uygulanmaya devam eder. Kart’ta bakiye kalması durumunda:
 • Kart Sahibi’nin kendisine iadesi için gerekli bilgi ve belgeleri Müşteri Hizmetleri’ne ibraz etmesi ve gerekli güvenlik aşamalarından geçmesi halinde kayıp/çalıntı bildirimi yapılan Kart’ın içinde bulunan bakiye kadar tutarın iadesi belirtilen hesap/IBAN numarasına gönderilir.
 • Kart Sahibi yeni bir Kart alıp İninal Web Sitesi’nden veya Mobil Cüzdan uygulaması üzerinden aktive ederek Müşteri Hizmetleri’nden bakiyenin bu yeni Kart’a transferini isteyebilir.
  1. Ödeme işlemine ilişkin onay, fiziksel alışverişlerde işlem gerçekleştirilmeden önce Kart şifresinin girilmesiyle verilir. Online işlemlerde, işlemin 3D secure özellikli olması durumunda Kart Sahibi’nin İninal Web Sitesi’ndeki hesabında veya Mobil Cüzdan uygulaması üzerinden tanımladığı cep telefonuna gelen onay kodunun sisteme girilmesiyle, 3D secure özellikli olmayan işlemlerde Kart bilgisinin verilmesiyle ödeme işlemine ilişkin onay verilmis ̧olur.
  2. Kart kullanımları Türk Lirası ile yapılmakla birlikte yabancı para birimiyle yapılan kullanımlarda Kart’a yansıyacak döviz kuru kullanım anındaki Merkez Bankası döviz kuruna ilave komisyon eklenmesiyle hesaplanır. Döviz kuruna eklenecek güncel komisyon oranı İninal Web Sitesi’ndeki ücretler kısmında yayınlanmaktadır. Uygulanacak referans döviz kurundaki değişiklikler derhal geçerli olacaktır.

4. KART KULLANIMINDA SORUMLULUK ESASLARI

  1. Teslim alınan Kart’ın tüm sorumluluğu, Kart’ın teslim edildiği ya da fiziki varlığı bulunmayan Kart’ın numarasının öğrenildiği an itibari ile Kart Sahibi’ne geçecektir.
  2. Kart Sahibi, İninal Kart’ı, Madde 3’te belirtilmiş kullanım koşulları dahilinde kullanacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Kart’ın, Madde 3’te belirtilmiş kullanım koşulları dışında kullanılmasından, hileli kullanımından doğacak her türlü hukuki ve/veya cezai sorumluluk ve yükümlülük Kart Sahibi’ne aittir. Ödeme Aracı’nın hileli, kullanım koşullarına aykırı ve yetkisiz kullanımı şüphesini doğuran durumlarda İninal, Kart’ın kullanımını durdurabilir ya da Kart’ı kullanıma kapatabilir. Yürürlükteki Mevzuat’ta yer alan bilgi verilmesini engelleyici hükümler ile güvenliği tehdit edici objektif nedenlerin bulunması halleri dışında, Kart Sahibi’ni, Kart’ı kapatma gerekçesi konusunda bilgilendirir ve durdurma ve/veya kapatma sebebi ortadan kalktığında Kart’ı yeniden kullanıma açar.
  3. Kart Sahibi, Kart’ı Yürürlükteki Mevzuat ve/veya ahlaka aykırı amaçlarla kullanması, bu aykırı kullanımın Kart Sahibi’nin kusuruna dayanması ve/veya Kart’ı kumar, tütün ve tütün mamülleri, alkol, +18 içerik ve diğer yetişkin içeriklerin internet üzerinden alımını sağlayan işyerlerinde kullanması durumlarında, bu kullanımlardan doğacak tüm hukuki ve/veya cezai sorumluluk ve yükümlülüğün kendisinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.
  4. İninal, Kart’ların düzenli ve güvenli kullanımı ile bildirim, talep, şikâyet ve itirazlara ilişkin gerekli tedbirleri almaya yönelik sistemi kurmak ve kesintisiz olarak açık tutmakla yükümlüdür. Ancak teknik arıza, mücbir sebep ve benzeri durumlar nedeni ile işlemin gerçekleşmemesinden ve bunun sonuçlarından sorumlu tutulamaz.
  5. Kart Sahibi, Kart’ı ve Kart’ın kullanılması için gerekli şifre bilgilerini ya da kimliğini belirleyici bilgileri güvenli bir şekilde korumak, bu bilgileri başkaları ile paylaşmamak ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almakla yükümlüdür. Bu bilgilerin başkalarınca öğrenilmesi, Kart’ın kaybolması, çalınması veya irade dışında bir işlemin gerçekleşmesi durumlarında Kart Sahibi’nin Müşteri İletişim Merkezi’ne bildirim yapması ve Kart’ı iptal ettirmesi gerekmektedir.
  6. Kayıp veya çalıntı bir Ödeme Aracı’nın kullanılması ya da kişisel güvenlik bilgilerinin gereği gibi muhafaza edilmemesi nedeniyle Kart’ın ve Kart bilgilerinin başkaları tarafından kullanılması durumunda, Kart Sahibi, yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden doğan zarardan yapacağı bildirimden önceki yirmidört (24) saatten önce gerçekleştirilen işlemlerden sorumlu olup, bildirimden önceki yirmidört (24) saat içinde gerçekleşen hukuka aykırı kullanımdan doğan zararlardan ise yüzelli (150) Türk Lirası (TL) ile sınırlı olmak üzere sorumlu olacaktır; ancak hukuka aykırı kullanımın, Kart Sahibi’nin kusuruna dayanması halinde bu sınır uygulanmayacaktır. Kart Sahibi’nin 4.5 madde kapsamında kartı ve kartın kullanılması için gerekli şifre bilgilerini ya da kimliğini belirleyici bilgileri güvenli bir şekilde korumaması, bu bilgileri başkaları ile paylaşması ve bu bilgilerin başkaları tarafından kullanılmasına engel olacak önlemleri almaması Kart Sahibi’nin kusuru olarak değerlendirilir. Kart Sahibi, 4.5. madde kapsamında yapmış olduğu bildirimden sonra gerçekleşen yetkilendirmediği ödeme işlemlerinden sorumlu tutulamaz.
  7. Kart Sahibi, yetkilendirmediği veya hatalı gerçekleştirilmiş ödeme işlemini öğrendiği andan itibaren İninal’a gecikmeksizin bildirmek suretiyle işlemin düzeltilmesini isteyebilir. Düzeltme talebi, öğrenildiği anda derhal ve her halde ödeme işleminin gerçekleştirilmesinden itibaren en geç on üç (13) ay içinde yapılır. Ödeme işleminin yetkilendirilmeden yapıldığının veya hatalı gerçekleştiğinin ispatı durumunda İninal ödeme işlemine ilişkin tutarı Kart Sahibi’ne iade eder.
  8. İninal, Kart Sahibi’nin kart kullanımı ile ilgili olarak yapacağı şikâyet ve itiraz başvurularını, başvuru tarihinden itibaren yirmi (20) gün içinde Kart Sahibi’nin başvuru yöntemini kullanarak ve gerekçeli bir şekilde cevaplayacaktır.
  9. İninal tarafından harcama itirazlarında geri ödeme taleplerinin değerlendirilmesi kırkbeş (45) ile yüzseksen (180) gün arası sürebilir. Uluslararası ve yurtiçindeki Kart Kuruluşları’nın kuralları ve prosedürleri ile işleme ilişkin ürün türü, işlemin yapılma yeri, işlemin yapılma şekli, kartın işlemde fiziksel olarak kullanılıp/kullanılmadığı göre bu süre değişkenlik gösterebilecektir.
  10. İninal, Kart ile alınacak mal veya hizmetlerin cinsi, niteliği, içeriği, miktarı, bedeli, ayıplı çıkması, iptali, iadesi, teslim alınıp alınmaması vs. konularda herhangi bir sorumluluk taşımaz. Bu hususlarda Kart Sahibi ile muhatabı olan satıcı arasında doğabilecek ihtilaflardan İninal hiçbir şekilde sorumlu değildir.
  11. Alışveriş yapılmak istenen Internet ve e-ticaret sitelerinin ödeme altyapısından kaynaklanan herhangi bir sorun nedeniyle İninal Kart’ın kullanılamamasından veya ödeme işlemin gerçekleştirilememesinden dolayı oluşabilecek her türlü sorun ve şikayetten ötürü İninal sorumlu tutulamaz.
  12. İninal, söz konusu Ön Ödemeli Kart sisteminde, Kart’ın özelliklerinde, anlaşmalı üye işyerlerinde, İninal Web Sitesi ve sosyal medyadaki ürün sayfalarında her türlü düzeltme ve değişikliği yapabilir; ürünü piyasadan kaldırabilir. Bu durumda İninal’ın Kart Sahibi’ne karşı hiçbir hukuki/cezai sorumluluk ve yükümlülüğü bulunmamaktadır. Kart Sahibi, İninal’ın sayılan hakları kullanması halinde, İninal’dan ne nam altında olursa olsun hiçbir talepte bulunmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
  13. Kart Sahibi, İninal’ın Karta ilişkin ücretlendirmelerde tek taraflı değişiklik yapma hakkının her daim saklı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. Değişikliklere ve güncel ücretlere İninal Web Sitesi’nden ulaşılabilir.
  14. Kart Sahibi’nin kişisel ve Hassas Ödeme Verileri İninal tarafından PCI DSS’e uygun olarak saklanmaktadır.
  15. Hizmet kapsamında paylaşılan Kişisel Veriler, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereğince, hukuka uygun, doğru, güncel ve kanunlarda belirlenen süre ile sınırlı olmak üzere kaydedilir, saklanır ve işlenir. Kişisel Veriler, Sözleşme’nin ifası, sunulan hizmeti kişiselleştirmek ve geliştirmek amaçlarıyla, İninal iş ortakları ile ilgili kanunun izin verdiği durumlarda üçüncü kişilere yalnızca belirtilen amaçlar sınırında aktarılacaktır. Kart Sahibi, işbu madde hükmüne muvafakat ettiğini, kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu maddede anılan Kanun’a ilişkin “Kişisel Verilerin Korunması” başlığı altında bilgilendirme metni, İninal Web Sitesi’nde yayınlanmaktadır.
  16. Kart Sahibi, İninal’ın iş ortakları ile çıkardığı ve/veya çıkaracağı ortak kartlara dair Hassas Ödeme Verileri ve kişisel güvenlik bilgileri hariç kullanıcı bilgilerinin, Kart Sahibi’ne fayda sağlanması, kişiye özel kampanya düzenlenmesi ve promosyon çalışması yapılması gibi sebeplerle iş ortakları ile paylaşılmasına onay vermektedir. İşbu kullanıcı bilgileri, Kart Sahibi’nin ortak kart ile yaptığı işlem bilgilerini kapsamaktadır. Ayrıca Kart Sahibi, perakende satışlarda veya online satışlarda İninal Kart kullanmak suretiyle işlem yaptığında, kayıt sırasında girmiş olduğu kullanıcı bilgilerinin, yasal şartlara ve Kart Kuruluşları’nın kurallarına uygun olarak ödemenin gerçekleştirilmesi amacıyla gerekli görülen ölçüde paylaşılmasına onay vermektedir.
  17. Kart Sahibi, işbu Sözleşme uyarınca, İninal ve Banka tarafından kendisine bilgilendirme, tanıtım ve pazarlama amacıyla ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermektedir. Kart Sahibi, ticari elektronik ileti almak istememesi durumunda verdiği onayı kaldırabilir. Bu değişikliğin nasıl yapılacağına ilişkin ayrıntılı bilgi gönderilen bilgilendirme ve tanıtım iletilerinde yer almaktadır.

5. ÜCRETLER

  1. Kart Satış Ücreti: Anlaşmalı Satış Noktalarından ya da İninal Web Sitesi üzerinden alınan Kart için belirlenmiş satış fiyatıdır. Anlaşmalı Satış Noktalarında Kart satış ücretinin nasıl ödeneceği ilgili nokta bazında değişebilir.
  2. Kart Yükleme Ücreti: Kart’ın içine her para yükleme işleminde, işlem adedi ya da işlem tutarı doğrultusunda ödenecek ücrettir.
  3. Aylık Kullanım Ücreti: Kart’ın kullanım bedeli karşılığı olarak, Kart bakiyesinden aylık olarak otomatik düşecek ücrettir.
  4. Fatura Ödeme Ücreti: Her fatura ödeme işleminde, işlem adedi ya da işlem tutarı doğrultusunda ödenecek ücrettir.
  5. Yurtdışı Döviz İşlem Komisyonu: Yabancı para birimiyle yapılan alışverişlerde Karta yansıyacak döviz kuru ödeme anındaki Merkez Bankası döviz kuruna %7 ilave komisyon eklenmesiyle hesaplanır.
  6. Diğer Hizmet Ücretleri: Diğer hizmetler için alınacak işlem adedi veya tutar bazlı ücretlerdir.

Sözleşme kapsamında sunulan hizmetlere ilişkin Kart Sahibinin ödemesi gereken ve uygulanan ücretlerin bilgisi İninal Web Sitesi’nde duyurulmaktadır. Kart Sahibi İninal Web Sitesi’nde duyurulan ve güncel olan ücretleri Kart kullanım süresi boyunca ödemeyi peşinen kabul eder.

İninal, ürün ve hizmetler ile işlemlerden alınacak ücretleri, ilgili mevzuatta ve Sözleşme’nin değişiklik yapılmasına dair hükümlerinde yer alan değişiklik esasına uygun olarak, tek taraflı olarak değiştirebilir.

6. GENEL HÜKÜMLER

  1. İşbu Sözleşme, Kart Sahibi’nin Kartını ilgili noktalardan teslim alması veya sanal kartını oluşturmak için hesap açmasını takiben online kabul edilerek yürürlüğe girecek ve kart vadesi/son kullanma tarihi dolana kadar geçerliliğini koruyacaktır.
  2. Kart Sahibi, Kart kullanımının Sözleşme’de yer alan hüküm ve koşullara tabi olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder. İninal, Sözleşme’nin onaylanması sonrası Kart Sahibi’ne Sözleşme’nin bir örneğini Kart Sahibinin tanımlı e-posta adresine gönderecek ve İninal Web Sitesi üzerinden her an erişime hazır bulunduracaktır.
  3. Kart Sahibi, Sözleşme’nin onaylandığı tarihten itibaren on dört (14) gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeden ve cezai şart ödemeden cayma hakkına sahip bulunmaktadır. Bunun için Kart Sahibi’nin İninal’ın Müşteri İletişim Merkezi’ne bildirimde bulunması yeterlidir. İninal tarafından Kart iptali yapılır.
  4. Kart Sahibi üyelik hesabı açarken girmiş olduğu bilgilerin doğru olduğunu, kayıtlı bilgilerle yapılan işlemlerin ve bildirimlerin geçerli sayılacağını kabul eder.
  5. Kart Sahibi, Kart’ını, İninal’ın üyesi bulunduğu ve/veya bulunacağı ulusal ve uluslararası kart kuruluşları tarafından belirlenen kurallar ve Sözleşme hükümlerine uygun kullanmayı ve bu kuruluşların kurallarına tabi olmayı kabul eder.
  6. Kart Sahibi, İninal’a ait ünvan, işletme adı, marka, patent, logo, tasarım, kod, bilgi ve yöntem gibi tescilli veya tescilsiz fikri mülkiyet haklarına ilişkin hiçbir unsuru İninal’ın onayı olmadan her hangi bir web sitesinde ya da farklı bir mecrada kullanmamayı, kopyalamamayı, çoğaltmamayı, işlememeyi, dağıtmamayı veya bunlardan türemiş çalışmalar yapmamayı veya hazırlamamayı ve hiçbir şekilde anılan fikri mülkiyet haklarını ihlal etmemeyi kabul ve taahhüt eder. İninal’ın fikri mülkiyet haklarından kaynaklı haksız kullanımın söz konusu olması halinde Kart Sahibi bu kullanımdan kaynaklı zararı tazmin edeceğini kabul ve beyan eder.
  7. İninal, kendisi tarafından öngörülemeyen veya engellenemeyen durumlar, olağanüstü haller ve mücbir sebep neticesinde meydana gelen gecikmelerden, Kart kullanımının gerçekleştirilememesinden veya yapılan işlemde kendi kusuru dışında hata meydana gelmesinden veya bunların sonucunda meydana gelen zararlardan sorumlu olmayacaktır.
  8. İninal Sözleşme’yi 7 (yedi) gün önceden ihbar ederek her hangi bir tazminat ödemeksizin her zaman sona erdirebilir. Bu durumda Kart Sahibi Sözleşme kapsamında kullandığı Kart’ını iade etmek durumundadır.
  9. İninal’ın Yürürlükteki Mevzuat kapsamındaki faaliyet izninin herhangi bir nedenle sonlanması halinde, Sözleşme İninal’a herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğurmaksızın İninal tarafından yapılan bildirime istinaden feshedilecektir.
  10. İninal en az otuz (30) gün önce e-posta ve/veya SMS üzerinden değişiklik bildiriminde bulunmak koşuluyla sözleşmede ve ücretlerde her türlü değişikliği yapma hakkına sahiptir ve revize edilmiş sözleşmeyi ve güncel ücret tablosunu İninal Web Sitesi’nde yayınlayacaktır. İninal Sözleşme’de ve/veya ücretlerde herhangi bir değişiklik yaptığında Kart Sahibine değişikliğin kapsamını ve/veya yeni ücret bilgisini ve bu değişikliklerin yürürlük tarihini bildirir. Kart Sahibi’nin yürürlük tarihine kadar hiçbir ücret ödemeden Sözleşmeyi fesih hakkı vardır. Yürürlük tarihine kadar fesih hakkını kullanmaması halinde Kart Sahibi değişikliği ve/veya yeni ücreti kabul etmiş sayılır.
  11. Kart Sahibi, Sözleşme ile Sözleşme’den doğan hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen üçüncü kişilere devir ve temlik edemez.
  12. Kart Sahibi’nin, iletişim bilgilerinde meydana gelen değişiklikleri derhal 0850 311 77 01 numaralı Müşteri İletişim Merkezi’nden ya da açmış olduğu üyelik kaydı üzerinden güncellemesi gerekmektedir. Aksi halde eski iletişim bilgilerine yapılacak bildirimler geçerli kabul edilecektir.
  13. Sözleşme kapsamındaki kart kullanımına ilişkin her türlü ihtilafta İninal’ın kendi veri tabanında, sunucularında tuttuğu elektronik ve sistem kayıtlarının, ticari kayıtlarının, defter kayıtlarının, mikrofilm, mikrofiş ve bilgisayar kayıtları delil teşkil edecek olup, Sözleşme’nin tarafları bu maddenin H.M.K. Madde 193 anlamında bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini kabul ederler.
  14. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan her türlü hukuki uyuşmazlığın çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir

İşbu Sözleşmeyi imzalamaya ve yukarıda belirtilen işlemi yapmaya ehil olduğumu, yukarıdaki bilgi ve hükümler uyarınca işlem yapılmasını kabul ettiğimi beyan ederim.

***

RIZA VE ONAY BEYANI (EK- 2)

A- Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Bilgilendirme ve Açık Rıza Beyanı:

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgi kişisel veri olarak tanımlanmaktadır. Anılan Kanun uyarınca kişisel verilerin işlenebilmesi için, mevzuatın öngördüğü istisnai haller dışında, kişisel veri sahibinin rızasının alınması gerekmektedir. Yenilikçi Ödeme Sistemleri Anonim Şirketi’nin (“YÖS”) Sözleşmenin kurulması ve ifası için Kart Sahibinin kişisel verilerini işlemesi gerekmektedir. Ayrıca YÖS, kendisinin, İsfanbul, İninal, Multinet ve diğer iş ortaklarının mevzuattan ve Sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerine getirmesini temin etmek, kendisinin ve Kart Sahibinin haklarını kullanabilmelerini ve menfaatlerini korumalarını sağlamak için Kart Sahibinin kişisel verilerini elde etmek, değerlendirmek, iş ortakları ve hizmet aldığı 3. Kişiler ile paylaşmak ve mevzuatın izin verdiği süre boyunca saklamak zorundadır. Bu çerçevede, Kart Sahibinin kişisel verileri mevzuat, Sözleşme ve www.yesclub.com.tr internet adresinde ilan edilen Kişisel Veri Politikasına uygun olarak Sözleşmenin ifası ve YÖS faaliyetlerinin yerine getirilmesi için YÖS tarafından muhafaza edilmekte ve işlenmektedir. YÖS, kişisel verilerin güvenli şekilde saklanması ve hukuka aykırı kullanılmasını önlemek için mevzuat uyarınca uygun güvenlik önlemlerini almaktadır. Bu konuda işbu metin ile Kart Sahibine 6698 sayılı Kanun’un 10. Maddesi uyarınca bilgilendirmede ve aydınlatmada bulunulmaktadır. YÖS, 6698 sayılı Kanun m. 3(1)(ı) uyarınca Veri Sorumlusudur.

Kart Sahibi; (1) YÖS ve İninal ile paylaştığı tüm kişisel verilerinin (kimlik ve iletişim bilgileri ile fotoğraf, biyometrik bilgiler, sağlık verileri ve benzeri bilgiler) Sözleşmenin ifasıyla Kart Sahibinin güvenliği için gerekli veriler olduğunu, (2) kişisel verilerini kendi rızası ile YÖS ve İninal kayıtlarına sunduğunu, (3) İninal Kullanıcı Sözleşmesi, İSFANBUL Üye İşyeri Hizmet Koşulları ve diğer Üye İşyeri Hizmet Koşulları uyarınca talep edilecek diğer kişisel verileri de işlenmek üzere YÖS ve İSFANBUL ile özgür iradesiyle paylaşacağını, (4) YÖS ile paylaştığı ya da Mobil Uygulama, Gişeler, Çağrı Merkezi veya başka yollarla sözlü, yazılı veya elektronik olarak YÖS kayıtlarına geçirdiği veya geçireceği özel nitelikli kişisel verileri dâhil tüm kişisel verilerinin YÖS tarafından hem Sözleşmenin etkin, kişiselleştirilmiş ve güvenli ifası çerçevesinde hem de hukuki gerekler ve ticari (müşteri memnuniyeti denetimi, iş geliştirme çalışmaları gibi) amaçlarla kaydedilmesine, değiştirilmesine, silinmesine, anonimleştirilmesine, sınıflandırılmasına, resmi mercilere (BDDK ve mahkemeler gibi) ve yurtiçi veya yurtdışındaki iş ortaklarına (İSFANBUL, İninal, Multineti, İsfanbul Gayrimenkul Yatırım ve Kiralama A.Ş. (“İsfanbul Gayrimenkul”), RDS Gayrimenkul Danışmanlık A.Ş.- Gürsoy Proje Geliştirme A.Ş. Adi Ortaklığı (“Venezia”) ve diğer iş ortakları) bu amaçlarla aktarılmasına, diğer yollarla işlenmesine; açık rızası olduğunu kabul ve beyan eder.

Kart Sahibi, mevzuat uyarınca kişisel verilerinin işlenmesi ve akıbeti ile ilgili her zaman YÖS’ten bilgi alma, verilerini güncelleme, vermiş olduğu onayı tamamen veya kısmen geri alma, eksik ya da yanlış işlenmelere karşı düzeltme talep etme, aktarımına ilişkin bilgi alma, verilerinin tamamen ya da kısmen silinmesini ya da anonimleştirilmesini talep etme, kişisel verilerin mevzuata aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme gibi haklara sahiptir.

Kart Sahibi, Sözleşmede ve işbu RIZA VE ONAY BEYANI (EK- 2) metninde hüküm bulunmayan hallerde, www.yesclub.com.tr adresinde ilan edilen Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nın, işbu RIZA VE ONAY BEYANININ (EK- 2) ayrılmaz bir parçası olarak, uygulanmasını kabul etmektedir.

B- Elektronik Ticari İleti Gönderilmesine İlişkin Bilgilendirme ve Onay Beyanı: Kart Sahibi YÖS, İsfanbul, İninal, Multinet, İsfanbul Gayrimenkul, Venezia, Üye İşyerleri ve diğer iş ortakları tarafından kendisine reklam ve bilgilendirme amacıyla Sözleşme süresince Sözleşme konusu ile bağlantılı olan, Avantajlar dahili veya harici, mal ve hizmetler hakkında, YÖS ile paylaştığı iletişim bilgileri üzerinden, elektronik ticari ileti gönderilmesine onay vermektedir. Kart Sahibi kendisine elektronik ticari ileti gönderilmesi onayını dilediği zaman geri alabilir.

İşbu RIZA VE ONAY BEYANI (EK-2), Sözleşmenin imza tarihinde Kart Sahibi tarafından elektronik olarak imzalanmış ve bir sureti Kart Sahibinin e- posta adresine iletilmiştir.

Hizmet Koşulları

A- AMAÇ VE KONU
İSFANBUL HİZMET KOŞULLARI, ziyaretçilerin İSFANBUL’dan etkin ve güvenli şekilde faydalanmasını sağlamak amacıyla düzenlenmiştir. İSFANBUL, YES CLUB Kart’ın ayrıcalıklı iş ortağı ve üyesi işyerlerinden olup, ziyaretçilerin İSFANBUL’a YES CLUB Kart ile girişi ve İSFANBUL hizmetlerinden faydalanması işbu İSFANBUL HİZMET KOŞULLARI’na (“Hizmet
Koşulları”) tabidir. YES CLUB Kart Sahibi, İSFANBUL’a giriş için (ilk ve tüm müteakip girişler dahil) İSFANBUL Gişelerine başvurmadan önce Hizmet Koşullarını okumakla ve İSFANBUL’u ziyareti boyunca Hizmet Koşullarına uymakla yükümlüdür. YES CLUB Kart Sahibinin Hizmet Koşullarına aykırı davranması İSFANBUL’dan çıkarılmasına ve YES CLUB İSFANBUL SÖZLEŞMESİ ya da YES CLUB KART KULLANICI SÖZLEŞMESİ uyarınca, başta İSFANBUL Üyelik Avantajının iptali olmak üzere, yaptırım uygulanmasına sebep olabilir.
YES CLUB Kart Sahibi, İSFANBUL ile YES CLUB Kart Sahibi arasındaki ilişkiye, YES CLUB İSFANBUL SÖZLEŞMESİ ya da YES CLUB KART KULLANICI SÖZLEŞMESİ ile birlikte, Hizmet Koşulları ile Hizmet Koşullarında hüküm bulunmayan hallerde ve Hizmet Koşulları ile çelişmediği ölçüde, aşağıdaki 2018/01 numaralı ve 01/04/2018 tarihli İSFANBUL GENEL KURALLARI’nın doğrudan uygulanacağını kabul ve beyan eder. Taraflar, İSFANBUL’un Hizmet Koşullarını her zaman, herhangi bir sebep göstermeksizin veya önceden bildirmeksizin İSFANBUL İnternet Adresinde ilan ederek tek taraflı olarak değiştirebileceğini kabul ve beyan ederler.

B- GENEL ŞARTLAR
1. YES CLUB Kart, İSFANBUL biletleme sistemine tanımlıdır. YES CLUB Karta İSFANBUL Üyelik Avantajı tanımlanmış olması, İSFANBUL Tema Park’a bir 1 (bir) yıl boyunca geçerli sınırsız giriş hakkı satın alınmış olduğu anlamına gelmekte ve YES CLUB Kart giriş hakkının kullanımında bir bilet işlevi görmektedir. İSFANBUL Üyelik Avantajının tanımlı olduğu bir YES CLUB Kart ile Üyelik Avantajının Mobil Uygulama üzerinden tanımlandığı tarih itibariyle 1 yıl boyunca İSFANBUL’a sınırsız olarak girilebilir. İSFANBUL içindeki hediyelik eşya, yeme içme, hızlı geçiş bilekliği, zoom my day ürünleri ve benzeri İSFANBUL günlük giriş ücreti haricinde kalan tüm ek hizmet ve ürünler ek ve ayrı ücrete tabidir; YES CLUB Karta İSFANBUL Üyelik Avantajı tanımlanması bu ek hizmet ve ürünlerden faydalanma hakkı vermez.

2. İSFANBUL Üyelik Avantajının geçerliliği aşağıdaki işlemlerin tamamlanmasına bağlıdır:
YES CLUB Kart Sahibinin, YES CLUB Kart’ı kullanarak İSFANBUL’a giriş yapması için YES CLUB Mobil Uygulaması üzerinden İSFANBUL Üyelik Avantajını, YES CLUB Kart İnternet Adresi ile YES CLUB Mobil Uygulamasında gösterilen İSFANBUL Avantaj Ücretini ödeyerek, kartına tanımlaması gerekmektedir. Ancak İSFANBUL Avantaj Ücretinin ödenmesi İSFANBUL Üyelik Avantajının geçerliliği için yeterli değildir.

3.İSFANBUL Üyelik Avantajını kartına tanımlayan Kart Sahibinin İSFANBUL Üyelik Avantajını kullanabilmesi için İSFANBUL Gişelerine başvurarak YES CLUB Kartına fotoğrafını tanımlatarak ekletmek ve YES CLUB Kartı ile eşleştirdiği kimlik bilgilerinin ilgili gişe görevlilerine görevlilere ait YES CLUB Üyelik Sistemi üzerinden onaylatmak zorundadır. Kart Sahibinin YES CLUB Karta tanımlatarak eklediği fotoğrafının İSFANBUL Gişelerinde çekilmesi gerekmekte olup, Gişelere vesikalık fotoğraf veya akıllı cihazlardan fotoğraf ibrazı kabul edilmemektedir.

4. YES CLUB Kart Sahibi ile YES CLUB Kartı kullanarak İSFANBUL’a giriş yapmak için başvuran kişilerin kimliklerinin farklı olduğunun veya bu kişilerin YES CLUB Kart Alt Kart Türü özelliklerini taşımadığının görevlilerce tespiti halinde YES CLUB Kartın İSFANBUL Üyelik Avantajı işbu İSFANBUL Avantaj Ücreti iade edilmeksizin iptal edilir.

5. İSFANBUL’a giriş yapan ziyaretçinin İSFANBUL Üyelik Avantajını iptal hakkı bulunmamaktadır. Ancak YES CLUB Kart Sahibinin, henüz İSFANBUL’a giriş yapmadan önce, YES CLUB Kart Kullanıcı Sözleşmesi uyarınca cayma hakkını geçerli şekilde kullandığını İSFANBUL Gişelerine başvurarak yazılı şekilde kanıtlaması halinde, Kart Sahibinin ödediği İSFANBUL Avantaj Ücreti, bu ücretin ödendiği karta iade edilir.

6. İSFANBUL HİZMET KOŞULLARI 02.04.2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

 

İSFANBUL GENEL KURALLARI

1. İSFANBUL ve içerisindeki oyun alanı, oyuncak, oyun ünitesi, otomat, büfe, restoran, gişe, levha ve benzeri tüm unsurlar Vialand Eğlence Hizmetleri A.Ş. mülkiyetindedir. İSFANBUL’a girişiniz ve İSFANBUL hizmetlerinden faydalanmanız işbu İSFANBUL Genel Kuralları’na (“Hizmet Koşulları”) tabidir. Aksi Hizmet Koşullarında belirtilmedikçe, Hizmet Koşulları İSFANBUL’a giriş hakkı veren tüm bilet ve kartlar ile İSFANBUL ürün ve hizmetleri için geçerlidir.

2. İSFANBUL’a girmeden önce Hizmet Koşullarını bir kez daha okumakla ve gerekmesi halinde giriş öncesinde görevlilere ya da Çağrı Merkezine (08502108563) danışmakla yükümlüsünüz.
İSFANBUL’a girişiniz Hizmet Koşullarını okuduğunuz, anladığınız ve kabul ettiğiniz anlamına gelir.

3. İSFANBUL’a girişiniz ve İSFANBUL hizmetlerinden faydalanmanız için İSFANBUL biletlerinden ya da İSFANBUL’a giriş hakkı veren kartlardan birini satın almanız ve İSFANBUL’u ziyaretiniz süresince bunları yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Hizmet Koşulları hükümlerinden herhangi birini ihlaliniz İSFANBUL’dan çıkartılmanıza ve ilgili bilet ya da kartınızın herhangi bir tazminat ödenmeksizin ya da ücret iadesi yapılmaksızın iptaline sebep olabilir.

4. İlgili bilet ve kartları İSFANBUL İnternet Adresinden ve satış gişelerinden öğrenerek temin edilebilirsiniz:
a) Bilet ve kartlar sadece üzerlerindeki yazılı tarih için, İSFANBUL içerisinde bilete tanımlı ünitelerde geçerlidir ve üzerlerinde yazılı veriliş tarihlerinden önce düzenlenmiş olmalıdırlar.
b) Bilet ve kartlar iptal edilmez veya iade alınmaz. İSFANBUL’a giriş hakkı veren kartlar kişiye özeldir. Biletler ve kartlar ziyaretçi tarafından herhangi bir şekilde başkasına devredilemez veya satılamaz. Bilet veya kartların sosyal medya kampanyaları, etkinlik ve fuar organizasyonlarında hediye edilenlerden olması halinde bu bilet ve kartların para karşılığında başka birine herhangi bir mecradan satışa sunulması yasaktır. Bu hükme aykırı olarak satışa sunulduğu tespit edilen bilet ve kartlar iptal edilir.
c) Bilet değişiklik kuralları:
- Biletlerde sadece tarih değişikliği yapılabilir. Diğer bilgilerin değişmesi için iade
işlemi ve kuralları geçerlidir.
- Bilet tarihi geçtikten sonra kesinlikle değişiklik işlemi yapılmamaktadır.
- İnternet veya çağrı merkezinden satın alınmış basılmamış biletler, çağrı merkezi ve internetten bilet tarihinde 15:00’a kadar değiştirilebilir.
- Gişe veya mobil gişeden satın alınmış biletler çağrı merkezi ve İnternet Adresi
üzerinden değiştirilemez. Değişikliğin yapılabilmesi için İSFANBUL gişelerine en geç bilet tarihine kadar müracaat edilmesi gerekmektedir.
- Yüksek bedelli bir bilet düşük bedelli bir biletle değiştirildiğinde, ücret farkı iadesi yapılmaz. Eğer bilet değişikliği daha yüksek ücretli bir bilete yapılıyorsa fark tahsil edilir.
- Kampanyalı fiyattan satın alınmış biletler değiştirilmek istendiğinde, yeni seçilen bilet tarihindeki fiyatlar geçerlidir, dolayısı ile fark tahsilatı söz konusudur.
- Tüm basılmış bilet değişikliklerinde, bilet ile birlikte fiş veya faturanın da gişeye fiziki olarak iadesi gerekmektedir. Basılmış biletler sadece gişelerden, bilet tarihine kadar değiştirilebilir.
d) İSFANBUL’un kendi satış kanalları ile İSFANBUL’la işbirliği çerçevesinde
İSFANBUL’a giriş hakkı veren kart veya biletleri satan kişi veya kurumlardan temin edilen kart veya biletler için İSFANBUL’un sunduğu hizmet, güvence veya sigorta gibi hususlar farklılaşabilir. İSFANBUL bu farklılaşmalar ile bilet veya kartlarda kampanya yapma hakkını saklı tutar. Ziyaretçilerin anılan farklılaşmalar ile indirim ya da kampanyalardan alınmış fiyatlar ile indirim ya da kampanya uygulanmaksızın alınmış biletlerin fiyatları arasındaki farklar sebebiyle herhangi bir talep hakkı bulunmamaktadır.
e) Kampanyalı özel bilet kuralları:
- Yukarıda belirtilen genel kurallara ek olarak bu kısımdaki özel kurallar
KAMPANYALI BİLETLER için geçerlidir.
- Kampanyalı biletlerde indirimli bilet sınıfları geçerli değildir.
- Kampanyalı fiyatlar grup satışlarında (kişi sayısı 10’dan fazla olan gruplara satışlar “grup satışı” olarak kabul edilir) geçerli değildir.
- Satışa sunulan günlük kampanyalı bilet adedi kontenjanla sınırlıdır.
- Kampanya ve indirimlerden doğan fiyat farklarında kampanya ve indirim koşulları izin vermediği takdirde bilet değişikliği yapılmayacaktır.
f) İSFANBUL Tema Park Günlük Giriş biletleriyle İSFANBUL içerisindeki oyun
ünitelerinden gün boyunca faydalanabilirsiniz. Jungle İstanbul, Panayır oyunları, Kurutucu, Hediyelik Eşya, Yeme İçme hizmetleri, Fotoğraf Servisi, Zoom, Hızlı Geçiş Bilekliği hizmetleri ise bilet ve kart ücretine dahil olmayıp ayrı bilet ve ücretlendirmeye tabidir.
g) Jungle İstanbul’a giriş için Jungle İstanbul giriş bileti alınması gerekmektedir. Jungle İstanbul biletlerinin iadesi veya iptali yapılmaz.
h) Bilet veya kartınızın orijinal olması gerekmektedir. Kayıp kart ve biletlerden İSFANBUL sorumlu değildir.i) Görevliler ziyaretinizin herhangi bir anında bilet veya kartınızı göstermenizi isteyebilir.
Bilet veya kartınızın orijinalliğinin ya da ziyaretinize uygunluğunun tespiti amacıyla kimliğinizi ya da imzanızı beyan etmeniz talep edilebilir, bunlar İnternet Adresinde belirtilen Kişisel Veri Politikası çerçevesinde İSFANBUL kayıtlarına alınabilir.
j) Geçersiz bilet veya kart ile İSFANBUL’a giriş yapmış olan ziyaretçiler İSFANBUL’dan çıkarılır ve bu ziyaretçilere karşı İSFANBUL’un hakları saklıdır.
k) Görevliler İSFANBUL’a girişinizde, çıkışınızda, İSFANBUL hizmetlerinden
faydalanırken ya da ziyaretinizin herhangi bir anında güvenlik ya da Hizmet Koşullarına uyarlığınızı denetlenmesi amacıyla üstünüzü ve çantalarınızı arayabilir.

5. Bilet ve kartlar üzerinde yazılı kurallar, görevlilerin sözlü uyarıları ile İSFANBUL’daki tüm uyarı ve bilgi levhaları Hizmet Koşullarının ayrılmaz bir parçasıdır.

6. Ziyaretçi İSFANBUL’da bulunduğu süre boyunca Hizmet Koşulları ile tüm uyarı ve bilgi levhalarını okumakla ve görevlilerin uyarılarına uymakla yükümlüdür.
İSFANBUL’dan Hizmet Koşullarına aykırı olarak faydalanmanız halinde
uğrayabileceğiniz maddi ve manevi zararlardan İSFANBUL sorumlu değildir ve bu zararlara kendi kusurunuz ile sebep olmuş sayılırsınız.

7. Refakatçiler beraberindeki kişilerden sorumludur. 15 yaşından küçük ziyaretçilerin İSFANBUL’a tek başına girmeleri yasaktır. 15 yaşından küçük bir ziyaretçinin refakatçisi 18 yaşından küçük olamaz.

8. İSFANBUL’a İSFANBUL hizmetlerine uygun giysi ve ayakkabılar ile gelinmesi tavsiye edilmektedir. İSFANBUL’a evcil hayvan, yiyecek, alkollü veya alkolsüz içecekler ile parlayıcı madde, silah, kesici ve patlayıcı nesneler getirmek yasaktır. Bu hüküm görevi gereği silah taşıyan ziyaretçiler için de geçerlidir. İSFANBUL’a ziyaretçi ve görevlileri rahatsız edebilecek
nesne ve oyuncaklar getirmek, yaya trafiğini etkileyebilecek kaykay, bisiklet, paten ve benzeri nesneler getirmek yasaktır.

9. Ziyaretçilerin tüm eşyalarının sorumluluğu ziyaretçiye ait olup, ziyaretçi bunları ziyaret süresi ile sınırlı olmak üzere ücretli kilitli emanet dolaplara koyabilir. Ziyaret sırasında herhangi bir sebeple zarar gören, kaybolan ya da unutulan eşyalardan İSFANBUL sorumlu değildir.

10. Tüm oyun ünitelerinde güvenliğiniz ve konforunuz için sağlık, boy, kilo, yaş ve refakatçi gerekliliği gibi sınırlamalar bulunmaktadır. Oyun ünitelerini kullanımınız Hizmet Koşulları ile birlikte ilgili oyun ünitesi girişinde ve üzerinde yazılı uyarı ve kurallara ve görevlilerin sözlü uyarılarına tabidir. Bu çerçevede, sınırlamalara uygun olmadığınız gerekçesiyle görevliler ilgili oyun ünitesini kullanmanızı her zaman engelleyebilir.
a) Oyun üniteleri her zaman ziyaretçiler için makul bir insanın bildiği veya bilebileceği sağlık ve güvenlik riskleri taşır. Bir oyun ünitesini kullandığınızda o oyun ünitesinin şahsınızda yaratabileceği tüm maddi ve manevi riskleri kendi serbest iradeniz ile kabul etmiş olursunuz.
b) Ziyaretçilerin sağlık durumu iyi olmalı ve herhangi bir muhtemel sağlık sorunu olmamalıdır. Bedensel, ruhsal veya kronik rahatsızlıklar yaşayan ziyaretçiler ile hamile ziyaretçiler ve kalp rahatsızlıkları, sırt, boyun, ense rahatsızlıkları, alınmamış dikişleri ve yüksek tansiyon gibi rahatsızlıkları olan ziyaretçilerin oyun ünitelerini kullanmamaları tavsiye edilir. Jungle İstanbul’u ziyaret edeceklerin herhangi bir panik atak, örümcek, yılan fobisi ya da karanlık korkusunun bulunmaması gerekmektedir.
c) Engelli ziyaretçilerin İnternet Adresindeki Engelli Politikasını incelemeleri veya Çağrı Merkezinden bilgi almaları gerekmektedir. d) Oyun ünitelerine alkol veya uyuşturucu etkisi altında binmeniz ile yiyecek, içecek, cep telefonu, “selfie” çubuğu, kamera, fotoğraf makinesi gibi sağlık ve güvenlik tehlikesi yaratabilecek unsurlarla binmeniz yasaktır.
e) Kullanacağınız oyun ünitesine ilişkin yazılı kural ve uyarılar ile sözlü görevli uyarılarını takip etmek ve bunlara uymakla yükümlüsünüz. Oyun ünitelerinden
Hizmet Koşullarına aykırı olarak faydalanmanız halinde uğrayabileceğiniz maddi ve manevi zararlardan İSFANBUL sorumlu değildir ve bu zararlara kendi kusurunuz ile sebep olmuş sayılırsınız.
f) İSFANBUL, ziyaretçilerin diğer ziyaretçilerin müdahalesi veya kusuru sebebiyle uğradığı maddi ve manevi zararlardan sorumlu değildir.
g) Ziyaretçi, İSFANBUL hizmetlerinden daha iyi faydalanabilmesi için İSFANBUL tarafından Ziyaretçiye ziyareti süresince kullanması için verilen giysi ve benzeri unsurları ziyareti sonunda İSFANBUL’a geri vermekle yükümlü olup, bu unsurlara verdiği her türlü zarardan sorumludur.

11. Ziyaretçi, Hizmet Koşullarını ihlali nedeniyle İSFANBUL veya diğer ziyaretçileri uğrattığı tüm maddi ve manevi zararlardan sorumludur.

12. İSFANBUL yönetiminin yazılı izni olmaksızın (1) İSFANBUL içerisinde mal veya hizmet satışı, (2) herhangi bir broşür ya da madde dağıtımı, (3) gösteri veya toplantı yapma, (4) protesto amaçlı amblem veya simge taşıyan bayrak, afiş, giysi, dövme ve benzeri unsurların kullanımı, (5) İSFANBUL ziyaretçi veya görevlilerinin sağlık, huzur ve güvenliğini etkileyecek herhangi bir eylemde bulunmak, (6) herhangi bir fotoğraf, ses, görüntü kayıt ederek bunları İSFANBUL içinde veya ziyaret sonrasında herhangi bir mecrada ticari amaçla kullanmak yasaktır.

13. İSFANBUL ve içerisindeki unsurların tüm fikri ve sınai hakları Vialand Eğlence Hizmetleri A.Ş.’ne ait olup, ziyaretiniz size İSFANBUL fikri ve sınai hakları üzerinde herhangi bir muvafakat, ruhsat ya da devir hakkı vermez.

14. Sigara içilmesine izin verilmeyen alanlarda sigara içen ziyaretçiler hakkında 4207 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca işlem yapılır. Görevliler hırsızlık, saldırgan tavırlar, Hizmet Koşullarına aykırı davranma ihtimali bulunan, bekleme sırasında uygunsuz davranan, İSFANBUL huzur ve güvenliğini bozması muhtemel olan kişilerin İSFANBUL’a girişini, bu kişiler bilet ya da kart sahibi olsa dahi, engelleyebilir.

15. Güvenlik sebebiyle İSFANBUL ziyaretiniz kamera sistemi ile izlenmektedir. İSFANBUL’a girişiniz ile kamera kaydına alınmanıza ve İSFANBUL’un ticari amaçla kullanacağı fotoğraf ve görüntü kayıtlarında görüntü ve sesinizin yer almasına muvafakat etmiş olursunuz.

16. İSFANBUL ziyaretçilerin fotoğraf, ses veya görüntü kaydı almasına ise sadece kaydı yapan ziyaretçinin kişisel ve özel kullanımı ile sınırlı olarak izin vermektedir. Herhangi bir ziyaretçinin diğer bir ziyaretçinin izni olmaksızın o ziyaretçinin fotoğraf, ses veya görüntü kaydı alması halinden İSFANBUL sorumlu değildir.

17. İSFANBUL içerisinde sadece ziyaretçiler için ayrılan zaman diliminde bulunabilir ve uyarılarda belirtilen alanlarda yürüyebilir ya da oturabilir ve ziyaretçilere ayrılan kısımlara girebilirsiniz. İSFANBUL yönetimi ile görevlilerin girişine özgülenen alanlara girilmesi yasaktır.

18. İSFANBUL’daki bitki ve hayvanlar özel bakım ve beslenme kuralları çerçevesinde dikkat ve özenle bakılmakta ve yetiştirilmektedir. Ziyaretçilerin İSFANBUL’daki hayvanları beslemesi yasaktır ve bitki ve hayvanlara herhangi bir şekilde zarar vermemek için özen göstermelidirler.

19. İSFANBUL faaliyetlerinde ziyaretçilerin yoğunluğu sebebiyle teknik aksamalar ya da oyun üniteleri önünde uzun sıralar olabilmektedir. Ziyaretçi, yoğunluk sebebiyle yaşanan sorunlar nedeniyle İSFANBUL hizmetlerinin ayıplı olduğu iddiasında ya da bilet iadesi ya da tazminat talebinde bulunamaz.

20. İSFANBUL faaliyetleri İSFANBUL tarafından ilan edilen çalışma gün ve saatleri, yoğunluk, hava koşulları ve bakım çalışmalarına bağlıdır. İSFANBUL çalışma saatlerini tamamen ya da gün, saat, oyun ünitesi, oyun ya da eğlence alanı gibi kısmen, tek taraflı olarak
gün içerisinde değiştirebilir ya da gün içerisinde hava koşulları veya bakım ve temizlik çalışmaları sebebiyle hizmetlerini kısmen veya tamamen durdurabilir, ziyaretleri askıya alabilir. İlgili gelişmeleri İSFANBUL’a girmeden önce gişelerden veya Çağrı
Merkezinden teyit etmekle ve bilet ya da kartınızı buna göre satın almakla yükümlüsünüz. Bilet ya da kartı İSFANBUL’un bu değişiklik hakkına tabi olarak satın
almaktasınız ve satın aldıktan sonra bu değişiklikleri ileri sürerek herhangi bir tazminat, bilet değişikliği veya ücret iadesi talep edemezsiniz.

21. Hizmet Koşullarında hüküm bulunmayan hallerde İnternet Adresinde yer alan, Hizmet Koşulları ile çelişmeyen, açıklamalar uygulanır. Bu açıklamalar ile Hizmet Koşullarının çelişmesi halinde Hizmet Koşulları hükümleri geçerlidir.

22. Hizmet Koşulları Türk Hukukuna tabi olup, Hizmet Koşullarından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir. Hizmet Koşullarının herhangi bir kısmının herhangi bir şekilde geçersiz kalması diğer  hükümlerin geçersizliğine sebep olmaz ve diğer hükümler mevzuatın izin verdiği azami ölçüde uygulanmaya devam eder.

23. İSFANBUL Hizmet Koşullarını dilediği zaman, önceden herhangi bir bildirim yapmaksızın, değiştirebilir ve bu değişiklikler İnternet Adresindeki yayım tarihinde
yürürlüğe girer. Ziyaretçi İSFANBUL’a giriş yapmadan önce güncel Hizmet Koşullarını okumakla yükümlüdür. Her ziyaretçi için İSFANBUL’a giriş tarihindeki Hizmet Koşulları geçerlidir.

24. Hizmet Koşulları 2018/01 numarasıyla 01.04.2018 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Ön Bilgilendirme Formu

ÖN BİLGİLENDİRME FORMU (EK-3)

Lütfen YES CLUB Kart Hakkında Ön Bilgilendirme Formunu (“Form”) okumadan YES CLUB Mobil Uygulamasına giriş yapmayınız. Form, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat uyarınca hazırlanarak, satın almış olduğunuz YES CLUB Kartı içinde bulunduran Kart Kiti içerisinde tarafınıza sunulmuştur.

YES CLUB Kart, Yenilikçi Ödeme Sistemleri A.Ş. tarafından müşterilere sunulmaktadır. YES CLUB Kart ödeme altyapısı İninal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. tarafından işletilmektedir. YES CLUB Kartın tarafınızca kullanımı için YES CLUB Kart Kullanıcı Sözleşmesi, İninal Kullanıcı Sözleşmesi ve eklerinin (“Sözleşme”) Mobil Uygulama üzerinden tarafınızca elektronik olarak imzalanması gerekmektedir.

YES CLUB Kartı kullanımınız Sözleşme hükümlerine tabidir. Sözleşmenin imzası başta ödeme yükümlülüğü olmak üzere yükümlülüklerinizin doğması anlamına gelmektedir. Sözleşmeye www.yesclub.com.tr internet adresinden her zaman ve imzalamadan önce Mobil Uygulamadan ulaşabilirsiniz. Aşağıdaki açıklamalar bilgilendirme amacıyla sunulmuş olup, Sözleşmenin bütününü yansıtmamaktadır:

1. SATICI:

Adı: Yenilikçi Ödeme Sistemleri A.Ş. (“YÖS”) MERSIS: 0949059577200001.

Adres: Harbiye Mah., Asker Ocağı Cad. No:6 Süzer Plaza K:2, Şişli, İstanbul 34367.

Tel: 08507550507 E- posta: info@yesclub.com.tr İnternet Adresi: www.yesclub.com.tr

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU: Sözleşme, YES CLUB Kart üyesi olmak ve YES CLUB Kart kullanmak amacıyla YÖS’e başvuran müşterilerin YES CLUB Karta üye olması ve YES CLUB Kart kullanmasının hüküm ve koşullarını düzenlemektedir. YES CLUB Kart, üzerine yüklenen Türk Lirası biriminde tutar kadar harcama imkânı sağlayan ve Avantajlar kazandıran ön ödemeli ödeme aracı işlevinde bir manyetik karttır. YES CLUB Kart, bir banka kartı ya da kredi kartı değildir.

3. TOPLAM FİYAT (Vergiler Dâhil): Sözleşme süresince ödenecek bedeller ve bunların hesaplama yöntemi internet adresinde yer alan kart ücretleri sayfasında gösterilmektedir.

4. CAYMA HAKKI: Sözleşmenin Mobil Uygulama üzerinden imzasından itibaren on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin Sözleşmeden cayma hakkına sahipsiniz. Cayma hakkı internet adresi üzerinde gösterilen form doldurularak veya yazılı açık bir beyan ile bildirmek zorundadır. Cayma Hakkının kullanılması durumunda Sözleşme uyarınca yapılmış ödemeler, ödemelerin gerçekleştirdiği ödeme aracı üzerinden 14 gün içerisinde iade edilir. Cayma Hakkı süresi dolmadan önce YES CLUB Kartın harcama yapılarak ya da bir Üye İşyerine giriş yapılarak kullanması halinde, Sözleşme hizmetlerinin ifasına onayınız ile başlandığı kabul edilir ve 14 günlük cayma hakkı kullanım süresi, süresinden önce kendiliğinden sona erer.

5. VERİLER VE ÜYE İŞYERİ HİZMET KOŞULLARI: Sözleşmenin imzası ile kişisel verileriniz ile işlem verilerinizin işlenmesine ve tarafınıza elektronik ticari ileti gönderilmesine rıza ve onay verirsin. Sözleşme uyarınca YES CLUB Kart imkânlarından faydalanmanız ilgili Üye İşyeri Hizmet Koşullarına tabidir. Avantajlardaki temerrüt ve ayıplardan YÖS sorumlu değildir.

6. SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ VE YASAL YOLLAR: Sözleşme süresinin sonunda ya da Sözleşme ve ilgili mevzuatta Sözleşmenin sona ereceğinin düzenlendiği hallerde sona erer. Sözleşme Türk hukukuna tabi olup, Sözleşmeden doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkeme ve İcra daireleri yetkilidir. Müşterinin 6502 sayılı Kanun çerçevesinde Tüketici Mahkemesine veya Tüketici Hakem Heyetine başvuru hakkı saklıdır.

7. DEĞİŞİKLİKLER: YÖS Sözleşme hükümlerini Sözleşme uyarınca değiştirme hakkına sahip olup, Sözleşme hükümlerinin değiştirilmesi halinde Form da kendiliğinden herhangi bir bildirim yapılmaksızın değiştirilir.

YES CLUB Kart hakkında ayrıntılı bilgiye İnternet Adresinden veya YES CLUB Çağrı Merkezini arayarak ulaşabilirsiniz. YES CLUB Karta hakkında, İnternet Adresi ve Mobil Uygulamada gösterilenler haricinde hiçbir beyan, görsel ya da açıklama YÖS ve iş ortaklarını bağlamaz.

Cayma Formu Formu İndir

İşbu Cayma Formu (“Form”), 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca hazırlanmıştır. Form, sadece cayma hakkı kullanılmak istendiğinde kullanılacaktır. Kart Sahibi, Formu doldurmadan önce Formdaki bilgiler ile ilgili sözleşmelerin cayma hakkına ilişkin hükümlerini okumakla yükümlüdür. Yenilikçi Ödeme Sistemleri A.Ş., Formun hatalı doldurulmasından veya gönderilmesinden sorumlu değildir.

Kart Sahibi, cayma hakkını kullanmak istemesi halinde, Formu, YES CLUB Üyelik Sistemi’ndeki bilgileri ile uyumlu şekilde, “[*]” olarak belirtilmiş tüm kısımları doldurarak info@yesclub.com.tr e- posta adresine elektronik olarak göndermelidir.

Tarih: [*]/[*]/[*]

Kime: Yenilikçi Ödeme Sistemleri Anonim Şirketi (“YÖS”). Adres: Harbiye Mah. Asker Ocağı Cad. No. 6, Süzer Plaza, Şişli, İstanbul 34367. İnternet adresi: www.yesclub.com.tr, info@yesclub.com.tr, Tel: 08507550507.

Cayma Hakkının Konusu:

Hizmetin Konusu: Kart Sahibi, YES CLUB Kart üyesi olmuş ve ilgili sözleşmeler uyarınca kullanmak üzere YES CLUB Kart edinmiştir. YES CLUB Kart, Kart Sahibine bir kart numarası üzerinden tanımlanmıştır ve ilgili sözleşmelerde belirtilen Avantajları sunmaktadır.
Hizmetin Bedeli: 144 TL (KDV Dahil) + Bakiye (mevcutsa).
Sözleşme Tarihi: [*]/[*]/[*]

Kart Sahibi Bilgileri:

Adı- Soyadı: [*]
Kart Numarası: [*]
Adresi : [*]
E- posta: [*]
Telefon: [*]

Formun YÖS’e info@yesclub.com.tr e- posta adresi üzerinden elektronik olarak ulaşmasını takiben, Kart Sahibine, Formun ulaştığına ilişkin otomatik bir teyit e- postası gönderilecektir. Formun Kart Sahibi tarafından düzenlenme tarihi, Kart Sahibine teyit e- postasının ulaştığı tarih olarak kabul edilir. Teyit e- postası sadece cayma hakkı beyanının YÖS’e ulaştığını göstermekte olup, ilgili sözleşmelerin sona erdiği anlamına gelmemektedir. YÖS, mevzuat ve ilgili sözleşmeler uyarınca, YÖS ve Kart Sahibinin güvenliği için Kart Sahibinin bilgileri ile cayma hakkı beyanının geçerliğini doğrulamakla yükümlüdür. Cayma hakkının kullanımının mevzuat ve ilgili sözleşmelerin hükümlerine uygun olduğunun YÖS tarafından tespiti durumunda, Kart Sahibine ilgili sözleşmelerin sona erdiğini bildiren bir teyit e- postası gönderilecektir.

Kart Sahibi, Formu YÖS’e elektronik olarak gönderiminin (1) Formu elektronik olarak imzası ve (2) Formda belirtilen hizmetlere ilişkin sözleşmelerden cayma hakkını kullandığının beyanı anlamına geldiğini kabul ve beyan eder. Kart Sahibinin Adı: [*]